Майно виробничого кооперативу

Стаття 100. Майно виробничого кооперативу
1. Майно виробничого кооперативу становить колективну власність кооперативу. Виробничий кооператив є власником будівель, споруд, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, іншого майна, придбаного на підставах, не забороне­них законом.
2.Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право користування на­лежною їм земельною ділянкою у порядку, визначеному земельним законодавство у За земельну ділянку, передану виробничому кооперативу в користування, з кооперати­ву може справлятися плата у розмірах, визначених загальними зборами членів коопе­ративу.
3.Для здійснення господарської та іншої діяльності виробничий кооператив за раху­нок власного майна формує відповідні фонди.
4.Майно виробничого кооперативу відповідно до його статуту поділяється на пайо­вий і неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внес;- £ і майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюються статутом.
5.Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах та/ас: пропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його господарській діяльності.
6. Фінансові ресурси виробничого кооперативу формуються за рахунок доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових та інших внесків членів кооперативу, кре­дитів та інших надходжень, не заборонених законодавством.
1. Виробничий кооператив як суб'єкт господарювання бере участь у різноманітних госпо­дарських правовідносинах. Майнову основу цих правовідносин становить право колектив­ної власності виробничого кооперативу на належне йому майно. Саме це право дозволяє ви­значати виробничий кооператив як підприємство колективної власності.
Суб'єктом колективної власності є виробничий кооператив у цілому як певним чином ор­ганізований колектив, що здійснює свою діяльність у якості юридичної особи. Кожен виробничий кооператив виступає самостійним і виключним власником належного йому майно Виробничий кооператив належить до таких утворень, щодо яких його члени мають з:-бов'язальні права, які набуваються ними взамін окремих речових прав. Для цієї форми влас­ності характерним є управління нею через виборні органи, а також право виходу члена к:-оперативу з його складу з майновим паєм.
Об'єктами права власності кооперативу є засоби виробництва та інше майно, що належить йому та необхідне для виконання статутних завдань, зокрема будівлі, споруди, маши­ни, устаткування, транспортні засоби, виготовлена продукція, товари, доходи, одержані від їх реалізації та іншої діяльності виробничого кооперативу, передбаченої його статутом, май­нові внески його членів, інше майно, придбане на підставах, не заборонених законом.
2.У частині 2 зазначено, що пайовим внеском члена кооперативу може виступати прав: користування належною йому земельною ділянкою. Така передача відбувається у відповід­ності з нормами земельного законодавства України. Загальні збори виробничого кооперати­ву можуть визначати розмір плати з кооперативу, що справляється за передану земельну ділянку.
3.Залежно від економічного змісту все майно, належне виробничому кооперативу у гро­шовій та натуральній формі, поділяється на певні складові частини. Ці відокремлені частини майна, що мають притаманний їм правовий режим, називають фондами. Метою поділу май­на виробничого кооперативу на фонди є створення надійної матеріальної бази діяльності ко­оперативу, найбільш доцільного, з економічної точки зору, розподілу доходів і задоволенні потреб членів виробничого кооперативу.
4.У виробничому кооперативі обов'язково мають бути створені пайовий та неподільній фонди.
Пайовий фонд є одним з найважливіших джерел фінансування виробничо-господарських потреб кооперативу. Він формується за рахунок пайових внесків членів кооперативу, сплаті яких є однією з форм матеріальної участі громадян, які вступають до виробничого коопера­тиву. У цьому фонді визначена індивідуальна частка кожного члена кооперативу. Пайовий фонд відноситься до подільних фондів. Кошти цього фонду підлягають поверненню членам виробничого кооперативу, які їх внесли. Право на повернення пайових внесків виникає учлена кооперативу або його правонаступника за настання певних, передбачених законодавством і статутом кооперативу, умов. На внески членів виробничого кооперативу до пайового фонду нараховуються відсотки (кооперативні виплати) у розмірах, що визначаються вищим органом управління кооперативом.
У неподільному фонді індивідуальна частка кожного члена кооперативу не виділена. Цей фонд утворюється за рахунок майна кооперативу, за винятком землі і вступних внесків чле­нів кооперативу. Вступні внески сплачуються лише у грошовій формі одноразово при вступі до виробничого кооперативу і при виході з нього не підлягають поверненню за будь-яких обставин. Вступні внески належать до неподільних коштів виробничого кооперативу.
Стаття 20 Закону України «Про кооперацію» передбачає також формування резервного та спеціального фондів.
Статутом виробничого кооперативу може бути передбачено створення, крім названих, й інших майнових фондів.
5. Майно виробничого кооперативу початково формується з пайових внесків його членів. Ці внески, поряд з іншими надходженнями, складають обігові кошти виробничого коопера­тиву. Вони можуть сплачуватися у грошовій або матеріальній формі і використовуються на здійснення виробничим кооперативом його статутної діяльності.
Обов'язкові пайові внески, передбачені ч. 5 коментованої статті, є умовою членства у виробничому кооперативі.
Статутом виробничого кооперативу може бути передбачено кілька варіантів визначення розмірів пайових внесків: пропорційно очікуваній участі членів кооперативу у його діяльно­сті, а також встановлення їх у рівних частинах.
Крім обов'язкових пайових внесків, статутом виробничого кооперативу може бути передбачено внесення додаткових пайових внесків, що сплачуються за бажанням члена кооперативу і повертаються на встановлених у кооперативі умовах. Порядок і строки внесення пайових внесків визначаються ч. 2 ст. 165 ЦК і статутом виробничого кооперативу.
6. Частина 6 містить лише примірний перелік джерел формування фінансових ресурсів кооперативу. Тому будь-яке законне надходження грошових або інших цінностей може слу­гувати джерелом фінансових ресурсів кооперативу (див. коментар до ч. 1 ст. 140).
Внески членів виробничого кооперативу є одним з найголовніших джерел формування І фінансових ресурсів кооперативу. Крім того, до таких джерел можна також віднести доход, отриманий кооперативом від реалізації продукції (робіт, послуг), кредити, безоплатні та бла­годійні внески тощо.