Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цін­них паперів

Стаття 357. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цін­них паперів
1.Здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів до­пускається на основі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством.
2. Суб'єкти виключної посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних па­перів можуть здійснювати окремі види діяльності, пов'язані з обігом цінних паперів (надання консультацій власникам цінних паперів тощо).
1. Як встановлено ч. З ст. 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» про­фесійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що ви­дається ДКЦПФР. Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі та анулювання встановлюються ДКЦПФР.
Рішенням ДКЦПФР від 26 травня 2006 р. № 345 затверджено Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, пере­оформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.
Відповідно до цього Порядку професійний учасник фондового ринку має право про­вадити цю діяльність на всій території України після отримання відповідної ліцензії у ДКЦПФР за умови вступу до щонайменш однієї саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (за винятком організатора торгівлі (фондової біржі) та депозита­рію) та отримання в установленому ДКЦПФР порядку Свідоцтва про включення до держав­ного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (для торговця цінними паперами, депозитарію і біржі, якщо вони здійснюють розрахунко­во-клірингову діяльність).
Ліцензію на провадження дилерської діяльності може бути видано торговцю цінними папе­рами (крім банку), який має сплачений грошима статутний фонд (капітал) у розмірі не менш як 120 тис. грн.
Ліцензію на провадження брокерської діяльності та діяльності з управління цінними па­перами може бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має сплачений грошима статутний фонд (капітал) у розмірі не менш як 300 тис. грн.
Ліцензію на провадження андеррайтингу може бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має сплачений грошима статутний фонд (капітал) у розмірі не менш як 600 тис. грн.
Ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами може бути видано бай­ку, створеному у формі господарського товариства, у статуті якого передбачені відповіли: операції з цінними паперами.
Строк дії ліцензії встановлюється КМУ за поданням ДКЦПФР, але не може бути меншим трьох років.
Ліцензія (копія ліцензії) чинна до: закінчення строку дії ліцензії; визнання ліцензії недійс­ною; набуття чинності рішенням про анулювання ліцензії.
Провадження професійної діяльності на фондовому ринку після закінчення строку дії ліцензії, прийняття рішення про визнання ліцензії недійсною або рішення про анулюванні ліцензії, що набуло чинності в установленому законодавством порядку, не допускається.
За видачу ліцензії справляється плата в розмірі, встановленому рішенням ДКЦПФР «Про встановлення розмірів плати за видачу ліцензії на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів» від 12 травня 2006 p., погодженим постановою КМУ «Про встанов­лення строку дії ліцензій на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів та погодження розміру плати за їх видачу» від 7 червня 2006 р.
Рішенням ДКЦПФР від 26 травня 2006 р. № 346 затверджені Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними папе­рами.
2. Суб'єкти виключної посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів можуть здійснювати окремі види діяльності, пов'язані з обігом цінних паперів (надання консультацій власникам цінних паперів тощо). Виходячи зі змісту статей 356—359 ГК це положення слід розуміти як таке, що стосується торговців цінними паперами.