Ліцензування діяльності митного перевізника.

Стаття 183. Ліцензування діяльності митного перевізника.
Ліцензування діяльності митного перевізника здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Що стосується положень Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" стосовно ліцензування діяльності митного перевізника, то це питання детально розглянуто в коментарі до ст. 178 МК.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» Держмитслужба здійснює ліцензування посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника.
Згідно з Порядком видачі ліцензій на провадження посередницької діяльності митного перевізника, затвердженого наказом Державної митної служби України від 06.04.2004 р. №243, який діє на теперішній час, ліцензії на провадження посередницької діяльності митного перевізника (далі - ліцензії) видаються Держмитслужбою України зареєстрованим на території України суб'єктам господарської діяльності всіх форм власності незалежно від місця державної реєстрації.
Для одержання ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності разом із заявою про видачу ліцензії подає Держмитслужбі України документи, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. №756 "Про перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності". Суб'єкти господарської діяльності України несуть відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданих документах. Документи, потрібні для одержання ліцензії, подаються Держмитслужбі України й приймаються за описом, копія якого видається заявникові за підписом відповідальної особи Держмитслужби України з проставленням дати прийняття документів.
Заява залишається без розгляду, якщо: її подано (підписано) особою, що не має на це повноважень; подано неповний комплект документів або документи не відповідають вимогам ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і пункту 34 постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. №756.
Розгляд заяви про видачу ліцензії здійснює Держмитслужба України в такому порядку:
- розглядає відповідність документів законодавству України;
- приймає рішення про видачу ліцензії (її копії, дубліката) або готує мотивовану відмову у видачі ліцензії;
- забезпечує перевірку фактичного надходження коштів за видачу ліцензії (її копії, дубліката) на відповідний рахунок;
- проводить видачу ліцензії, її копії або дубліката;
- уносить відповідні дані до ліцензійного реєстру й направляє відомості до Єдиного ліцензійного реєстру.
Держмитслужбою України приймається рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії в строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати реєстрації заяви про видачу ліцензії. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення заявник повідомляється про це в письмовій формі на офіційному бланку Держмитслужби України. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави для такої відмови.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: недостовірність даних у поданих заявником документах; невідповідність заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження посередницької діяльності митного перевізника.
За видачу ліцензії справляється плата в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України, унесена заявником на відповідний рахунок.
При прийнятті платіжного доручення Держмитслужба України перевіряє наявність відбитка штампа банку, інформацію про призначення платежу та правильність номера рахунка банку. Дата прийняття платіжного доручення зазначається в копії опису прийнятих від заявника документів.
Ліцензія видається не пізніше трьох робочих днів з дати фактичного надходження коштів на відповідний рахунок.
Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, та не звернувся для отримання ліцензії, то Держмитслужба України має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.
Право підпису ліцензій має заступник Голови Держмитслужби України, підпис якого засвідчується гербовою печаткою Держмитслужби України.
Видача вповноваженій ліцензіатом особі ліцензії здійснюється за наявності належним чином оформленої довіреності (доручення) на її отримання та документа, що посвідчує особу. Факт видачі ліцензії реєструється в журналі обліку й відображається в ліцензійному реєстрі.
Якщо заявник передбачає провадження господарської діяльності згідно з виданою ліцензією також філіями й відокремленими підрозділами, то він подає Держмитслужбі України заяву про видачу відповідної кількості копій ліцензій. До заяви додаються документи, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. №756.
Ліцензії видаються строком на 3 роки і є підставою для здійснення господарської діяльності, пов'язаної з провадженням посередницької діяльності митного перевізника на всій території України. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.
Підставами для переоформлення ліцензії є:
- зміна найменування юридичної особи (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи
- суб'єкта підприємницької діяльності;
- зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи
- суб'єкта підприємницької діяльності;
- зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, зазначеного в ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Підставами для анулювання ліцензії є:
- заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
- акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
- рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
- акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
- акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній чи фізичній особі для провадження господарської діяльності;
- акт про встановлення факту неповідомлення Держмитслужби України в установлений строк про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
- акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;
- незабезпечення виконання Ліцензійних умов;
- акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки Держмитслужбою України.
У разі прийняття Держмитслужбою України рішення про анулювання ліцензії відповідні зміни вносяться до ліцензійного реєстру.