Вход

Курсанти (студенти) і слухачі митних закладів освіти та інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка

Стаття 420. Курсанти (студенти) і слухачі митних закладів освіти та інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби України
Курсантами (студентами) і слухачами митних закладів освіти та інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби України, можуть бути громадяни України, зараховані на навчання відповідно до вимог законодавства, та громадяни інших країн, зараховані на навчання на підставі міжнародних договорів України, укладених в установленому порядку.
Курсантам (студентам), слухачам, аспірантам вищих закладів освіти, які проходять підготовку, перепідготовку та підвищують кваліфікацію для подальшої роботи в митній службі України, може надаватися додаткове соціально-матеріальне забезпечення за рахунок коштів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Курсантам (студентам) денної форми навчання відповідно до закону надається відстрочка у призові до Збройних Сил України на весь період навчання.
Випускники митних закладів освіти та інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби України, працевлаштовуються у порядку, встановленому законодавством України.
Згідно з Положенням про навчання курсантів, студентів та слухачів Академії митної служби та коледжу митної служби, затвердженим наказом Держмитслужби від 14.07.1999 р. №433, особи, навчання яких в Академії митної служби України (Коледжі Академії митної служби) фінансується Державною митною службою України, поділяються на:
- курсантів (денна форма навчання);
- слухачів (заочна форма навчання). До числа курсантів належать також іноземні громадяни, які навчаються в Академії
відповідно до укладених міждержавних угод.
Студентами є громадяни України, які навчаються в Академії за кошти юридичних або фізичних осіб.
Зарахування на навчання курсантів, студентів та слухачів Академії здійснюється згідно з Умовами прийому на перший курс вищих навчальних закладів України та розробленими згідно з ними Правилами прийому до Академії митної служби України, затвердженими Головою Держмитслужби.
Згідно з Положенням про навчання курсантів, студентів та слухачів Академії митної служби та коледжу митної служби відрахування курсантів, студентів і слухачів Академії здійснюється у таких випадках: а) за власним бажанням;
у зв'язку з призовом на строкову військову службу (відповідно до чинного законодавства);
при незадовільному складанні іспитів і заліків протягом сесії; у разі невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу; при появі в навчальному корпусі на заняттях, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння; відповідно до вироку суду, що набирає законної сили, чи постанова органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
при вчиненні одноразового грубого порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Академії (за погодженням з профспілковою організацією).
Переведення та поновлення на навчання курсантів, студентів і слухачів Академії здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України, та інших нормативних актів Міносвіти та Держмитслужби.
Також Положенням про навчання курсантів, студентів та слухачів Академії митної служби та коледжу митної служби передбачений соціальний захист слухачів та курсантів академії митної служби та Коледжу Академії митної служби.
Курсанти Академії - громадяни України забезпечуються за кошти Державної митної служби України форменим одягом з відзнаками курсанта. Курсанти, які на момент зарахування до Академії працювали в митних органах і мали персональні звання, забезпечуються за кошти Державної митної служби України форменим одягом з відзнаками, що відповідають персональному званню.
Курсанти Академії, які є іноземними громадянами, забезпечуються форменим одягом тими державами, які направили їх на навчання до Академії.
Курсантам Академії призначається стипендія, порядок, розмір та умови виплати якої встановлюються чинним законодавством та затвердженим ректором Положенням про призначення та виплату стипендій курсантам Академії.
Курсантам-відмінникам, які беруть активну участь у навчально-методичній, науковій та організаційній роботі кафедри, мають наукові публікації, авторські свідоцтва чи винаходи, можуть призначатися персональні (іменні) стипендії. Персональні (іменні) стипендії призначаються за поданням Вченої ради Академії та за погодженням з Державною митною службою України, згідно з порядком та умовами призначення відповідної персональної (іменної) стипендії.
Курсантам, які до вступу в Академію працювали в митних органах і мають персональні звання, виплата відповідної надбавки зберігається.
Студентам Академії стипендії виплачуються згідно з умовами договорів про навчання. Курсантам - іноземним громадянам призначення і виплата стипендій проводяться відповідно до чинного законодавства та міждержавних угод.
Курсанти та студенти Академії проходять щорічні профілактичні медичні огляди, які організовуються Академією на базі міської лікарні, та отримують у ній необхідне амбулаторне лікування. Фінансування зазначених заходів для курсантів Академії -громадян України здійснюється за кошти фонду соціально-культурного розвитку Академії; для курсантів-іноземців - відповідно до укладених угод; для студентів Академії - за кошти, сплачені за навчання.
Курсантам-випускникам - громадянам України наказом Державної митної служби України присвоюється спеціальне персональне звання "інспектор митної служби III рангу". Курсантам-випускникам - громадянам України, які отримали диплом з відзнакою, наказом Державної митної служби України присвоюється персональне звання "інспектор митної служби II рангу".
Курсантам-випускникам, які на момент зарахування до Академії працювали в митних органах України та мали персональне звання, наказом Державної митної служби України присвоюється чергове персональне звання в межах, передбачених нормативними актами Держмитслужби.
Слухачам, які на момент закінчення Академії працюють у митних органах України та мають персональне звання, наказом Держмитслужби за поданням митного органу може присвоюватися чергове персональне звання в межах, передбачених нормативними актами Держмитслужби.