Вход

Критерій достатньої переробки товару

Стаття 279. Критерій достатньої переробки товару
У разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, походження товару визначається згідно з критерієм достатньої переробки, а саме: країною походження товару вважається країна, в якій було здійснено повне виготовлення товару або останні операції з його переробки, достатні для того, щоб товар одержав основні характерні риси. Критеріями достатньої переробки є:
1) правило, яке потребує в результаті переробки товару зміни класифікаційного коду товару за Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) (2371а-14, 23716-14, 2371в-14, 2371 г-14) на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;
2) правило адвалерної частки, яке полягає у зміні вартості товару в результаті його переробки, коли відсоткова частка вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки у вартості кінцевого товару;
3) виконання виробничих і технологічних операцій, які можуть не вести в результаті переробки товару до зміни його коду або вартості згідно з правилом адвалерної частки, але з дотриманням певних умов вважаються достатніми для визнання товару походженням із тієї країни, де такі операції мали місце.
Такі критерії достатньої переробки, як правило адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій, встановлюються та застосовуються для конкретних товарів або конкретної країни (країн) у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Якщо стосовно конкретного товару або конкретної країни (країн) такі критерії достатньої переробки, як правило адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій не встановлено, то застосовується правило, згідно з яким товар вважається підданим достатній переробці, якщо в результаті його переробки змінено класифікаційний код товару за Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) (2371 а-14, 23716-14, 2371 в-14, 2371 г-14) на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків.
У разі застосування правила адвалерної частки вартість товару, одержаного в результаті переробки в цій країні, визначається на базі ціни франко-завод виробника товару. Вартість складових цього товару, що походять з інших країн, визначається за їх митною вартістю, а тих складових, походження яких не визначено, - за встановленою ціною першого їх продажу в цій країні.
(Стаття 279 у редакції Закону України від 22 грудня 2005 р. №3269-IV)
Коментована стаття передбачає умови та порядок визначення походження товару згідно з критерієм достатньої переробки. Таким умовами є виробництво товару двома або більшою кількістю країн.
Частина друга цієї статті визначає - чим саме визначаються критерії достатньої переробки товарів.
Частина третя коментованої статті є бланкетного нормою і щодо переліку виробничих та технологічних операцій відсилає до відповідного нормативного акта Кабінету Міністрів України. Таким актом є Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. №1765 «Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій». Цим документом затверджено Перелік виробничих і технологічних операцій, за якими визначається країна походження товару.
Коментована стаття встановлює порядок оцінки товарів при застосуванні правила адвалерної частки - вартість товару, одержаного в результаті переробки в цій країні, визначається на базі ціни франко-завод виробника товару. Вартість складових цього товару, що походять з інших країн, визначається за їх митною вартістю, а тих складових, походження яких не визначено, - за встановленою ціною першого їх продажу в цій країні. Ціна франко-завод - ціна, що сплачується за продукцію на умовах франко-завод виробникові, на підприємстві якого була здійснена остання обробка продукції, за умови, що ця ціна включає вартість усіх використаних матеріалів, за винятком будь-яких внутрішніх податків, що відшкодовуються або можуть відшкодовуватися, якщо отримана продукція експортується.
Коментована стаття встановлює загальні умови визнання товару як такого, що підданий достатній переробці у випадку, коли такий критерій окремо не обумовлено. Розкриваючи зміст цієї норми, слід зауважити, що у разі, коли стосовно конкретного товару або конкретної країни (країн) критерій достатньої переробки не обумовлено міжнародним договором, зазначений критерій встановлюється та застосовується на підставі положень статей 279 і 280 МК та постанови Кабінету Міністрів України від 20 .12.2006 р. №»1765.
Правило зміни класифікаційного коду застосовується тільки за наявності даних про код товару за Гармонізованою системою опису та кодування товарів, одержаного в результаті переробки матеріалів, і про коди матеріалів, з яких виготовлено цей товар і які походять з іншої країни чи невідомого походження. Якщо такі дані відсутні, то критерій достатньої переробки товару вважається невизначеним. Правило зміни класифікаційного коду виконується за умови відмінності класифікаційного коду за Гармонізованою системою опису та кодування товарів на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків від класифікаційних кодів матеріалів, з яких виготовлено цей товар і які походять з іншої країни чи невідомого походження. При цьому не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки товару, операції, зазначені в статті 280 МК.
Слід також зауважити, що критерії достатньої переробки товарів у спеціальних економічних зонах та критерії достатньої переробки наземних (дорожніх) транспортних засобів закріплені у новій редакції статті 18 Закону України "Про єдиний митний тариф" (див. Коментар до ст. 285 МК).