Вход

Кредитні спілки у сфері господарювання

Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання
1. Громадяни, які постійно проживають на території України, можуть об'єднуватися у кредитні спілки.
2.Кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована громадянами у встановленому законом порядку на засадах добровільного об'єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг. Кредитна спілка є юридичною особою. Статусу юридичної особи вона набуває з дня її державної реєстрації.
3. Кредитна спілка діє на основі статуту, який затверджується загальними зборами членів кредитної спілки.
4. Майно кредитної спілки є її власністю і складається з фондів кредитної спілки, коштів доходу та іншого майна.
5. Кредитна спілка не може бути засновником або учасником суб'єктів підприємниць­кої діяльності.
6. Статус, порядок організації та здійснення господарської діяльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про кредитні спілки та іншими законами.
1.Частина 1 коментованої статті надає фізичним особам, які постійно мешкають на території України, право створювати на основі добровільного об'єднання особливі суб'єкти господарювання — кредитні спілки. Кодекс визначає правовий статус кредитних спілок ли­ше в самих загальних рисах — розгорнута регламентація правового положення цих організа­цій наведена у Законі України «Про кредитні спілки».
Відповідно до норм даного Закону (статті 6, 10) членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці і особи без громадянства, які постійно мешкають на території України, мають повну цивільну дієздатність та об'єднані хоча б за однієї з таких ознак: за­гальне місце роботи або навчання; приналежність до однієї громадської або релігійної організації; проживання в одному селі, селищі, місті, районі, області. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, які мають непогашену судимість за корисливі злочини. Крім того, для створення кредитної спілки необхідна наявність не менше 50 членів, котрі на установчих зборах і приймають рішення про утворення даного суб'єкта господарювання. Членство в кредитній спілці набувається з дня сплати особою вступного і обов'язкового пайового внесків і припиняється у день прийняття загальними зборами членів або наглядовою радою кредитної спілки відповідного рішення.
2,Визначення кредитної спілки, яке дано в коментованій статті, цілком узгоджується з відповідним визначенням, що міститься у Законі «Про кредитні спілки». Дефініція Закону більшзмістовна, оскільки включає вказівку на кооперативну природу кредитних спілок, чомусь упущену законодавцем у тексті аналізованої статті. Тим часом, побудова кредитних спілок на кооперативних засадах — важлива юридична ознака, що дозволяє не змішувати їх с громадськими організаціями, до числа яких кредитні спілки донедавна помилково відносило наше законодавство.
Неприбутковий статус кредитних спілок означає те, що вони не переслідують отримання прибутку в якості основної цілі своєї діяльності. У той же час, особливістю кредитної спілки як неприбуткової організації є визнана законом за її членами можливість участі в розподілі доходу кредитної спілки. Така можливість характерна для всіх організацій, близьких до типу споживчого кооперативу, тому у світовій практиці прийнято вважати, що споживчі кооперативи займають проміжне становище між комерційними і некомерційними організаціями. Як бачимо, кредитна спілка не повною мірою відповідає класичним критеріям неприбуткової організації, однак її неприбутковий статус прямо закріплено не тільки у Законі «Про кредитні спілки», принципові положення якого отримали відображення у коментованій статті, а й у податковому законодавстві (див. п. 7.11.1 ст. 7 Закону України «Про оподатковування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 p.), що свідчить про послідовну позицію законодавця в цьому питанні.
Основною метою створення кредитної спілки є задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні і наданні інших фінансових послуг. Саме тому кредитна спілка відноситься дочисла фінансових установ і підпадає, серед іншого, під дію Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. Господарська правосуб'єктність кредитної спілки має винятковий характер, через що коло дозволених їй видів діяльності жорстко визначено законом. Кредитна спілка вправі: приймати вступні, обов'язкові пайові й інші внески від своїх членів; надавати кредити своїм членам на умовах платності, терміновості і забезпеченості; залучати на договірних умовах внески своїх членів на депозитні рахунки; виступати поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами; розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитних банківських рахунках придбавати державні цінні папери і паї кооперативних банків; залучати кредити банків та ін­ших організацій винятково для кредитування своїх членів; надавати кредити іншим кредит­ним спілкам; виступати членом платіжних систем; здійснювати благодійну діяльність за ра­хунок коштів спеціально створених для цього фондів (ст. 21 Закону «Про кредитні спілки>> Деякі з цих правомочностей обмежені певними умовами.
Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс і банківські рахунки, діє на основі самофінансування, несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах вартості належного їй майна і може вчиняти будь-які угоди, що не суперечать чинному законодав­ству і статуту кредитної спілки. Члени кредитної спілки відповідають за її зобов'язаннями лише у межах своїх пайових внесків.
Статус юридичної особи кредитна спілка набуває з дня її державної реєстрації, що здійс­нюється у загальному порядку, який регламентується Законом України «Про державну ре­єстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців». Крім того, кредитні спілки яг фінансові установи підлягають реєстрації, яка здійснюється спеціально уповноваженим ор­ганом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг шляхом внесення відповідного запису в державний реєстр фінансових установ. Реєстрація кредитної спілки в якості фінансової установи (або мотивована відмова в ній) проводиться протягом одного місяця з дня надходження до реєструючого органу необхідних документів. Протягом трьох місяців з дня такої реєстрації кредитна спілка зобов'язана розробити і затвердити, з ураху­ванням вимог законодавства, відповідні внутрішні положення і процедури згідно з пере­ліком, визначеним нормативно-правовими актами уповноваженого органу влади у сфері ре­гулювання ринків фінансових послуг і власного статуту.
3. Установчим документом кредитної спілки є статут, що затверджується її вищим орга­ном управління — загальними зборами членів кредитної спілки, а при її створенні — установ­чими зборами. У статуті кредитної спілки обов'язково зазначаються: найменування і юри­дична адреса спілки; цілі її створення та завдання; ознака членства; порядок утворення і діяльності органів управління спілки, порядок утворення філій і представництв, їх повнова­ження; права та обов'язки членів спілки; умови і порядок вступу до спілки, порядок при­пинення членства в ній, порядок сплати вступних та інших внесків; джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна спілки, зокрема порядок і умови надання кре­дитів членам спілки; порядок звітності і здійснення контролю за діяльністю органів управ­ління спілки; порядок внесення змін і доповнень до статуту; порядок припинення діяльності спілки і вирішення в зв'язку з цим майнових питань; порядок покриття можливих збитків спілки; порядок розподілу її доходів (ст. 7 Закону «Про кредитні спілки»). Про зміни, внесені до статуту, кредитна спілка зобов'язана повідомити реєструючий орган у 5-денний строк.
4.Кредитна спілка має право власності на належне їй майно, яким вона володіє, корис­тується і розпоряджається відповідно до закону і свого статуту. Майно кредитної спілки складається з пайового, резервного і додаткового капіталів, а також залишку нерозподілено­го доходу спілки і не може бути меншим 10 % від суми її загальних зобов'язань. Пайовий ка­пітал спілки формується за рахунок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків що підлягають поверненню особі, членство якої у кредитній спілці припинено. Резервний ка­пітал призначений для відшкодування можливих збитків спілки, які не можуть бути покриті за рахунок надходжень поточного року, та захисту заощаджень її членів; він формується за рахунок вступних членських внесків, частини доходів спілки й інших джерел, передбачених статутом кредитної спілки. Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок вступних внесків членів спілки, благодійних внесків третіх осіб, безоплатно отриманого майна. У випадку ліквідації спілки залишок коштів резервного і додаткового капіталу зараховуєтьсядо Державного бюджету України.
Закон «Про кредитні спілки» також передбачає, що з метою покриття передбачуваних збитків від неповернення кредитів, спілкою, за рахунок частини її доходів, формується резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, порядок формування і використання якого визначається уповноваженим органом влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Кредитна спілка відповідно до законодавства, свого статуту та рішень загальних зборів може створювати й інші фонди і резерви.
Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі між членами спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків. Зазначені відсотки, а також відсотки, нараховані на внески членів спілки, що обліковуються на депозитних рахун­ок, належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.
5, Частина п'ята коментованої статті забороняє кредитним спілкам бути засновниками або учасниками суб'єктів підприємництва. Відповідна норма міститься й у Законі «Про кредитні спілки» (ч. 4 ст. 3), однак останній припускає один виняток із даного правила: кредитні спілки можуть бути учасниками місцевого кооперативного банку. Оскільки норми цього За­кону є спеціальними стосовно приписів ГК, доходимо висновку, що можливість участі кредитних спілок у місцевих кооперативних банках не може бути поставлена під сумнів. Що
стосується передбаченого раніше чинним законодавством права кредитних спілок створювати такі суб'єкти підприємництва, як редакції засобів масової інформації (п. 11 Тимчасового положення про кредитні спілки), то ніяких підстав для його визнання нині чинні правові норми не дають.
6.Частина 6 коментованої статті містить посилання на спеціальне законодавство про кре­дитні спілки, яке детально визначає правовий статус, а також порядок організації і здійснен­ні господарської діяльності кредитної спілки. Наявність даної відсильної норми є обгрунтованою, оскільки в рамках однієї статті ГК неможливо відобразити особливості правового становища настільки специфічного різновиду суб'єктів господарювання, як кредитні спілки. Важливо підкреслити, що коментована норма відсилає саме до актів вищої юридичної си­ті — законів; такий підхід повною мірою відповідає ч. 2 ст. 53 ГК, згідно з якою порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб'єктів некомерційного господарювання окремих організаційних форм визначається ГК та іншими законами. Спеціальними законами, що регламентують правовий статус кредитних спілок на сьогоднішній день, є закони України «Про кредитні спілки» та «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг».