Кредитні ресурси

Стаття 349. Кредитні ресурси
1.Банки здійснюють кредитні операції в межах кредитних ресурсів, які вони утворю­ють у процесі своєї діяльності. Вони можуть позичати один в одного на договірних за­садах ресурси, залучати та розміщувати кошти у формі депозитів, вкладів і здійснюва­ти взаємні операції, передбачені їх статутами.
2.У разі недостатності коштів для здійснення кредитних операцій і виконання взятих на себе зобов'язань банки можуть одержувати позички у Національного банку України. Кредитні ресурси Національного банку України становлять кошти статутного та інших фондів, інші кошти, що використовуються як кредитні ресурси відповідно до закону.
3.Загальні умови використання кредитних ресурсів визначаються цим Кодексом та іншими законами.
1. Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є власні кошти банків, залишки на розрахункових та поточних (валютних) рахунках, кошти юридичних та фізичних осіб, залучені на депозитні рахунки до запитання та строкові, міжбанківські креди­ти та кошти, одержані від випуску цінних паперів.
Кредитні операції здійснюються банками у межах кредитних ресурсів.
При наданні позичальнику кредиту в розмірі, що перевищує 10 відсотків власного капіта­лу («великі кредити»), банк повідомляє про кожний такий випадок НБУ.
Жоден із виданих великих кредитів не може перевищувати 25 відсотків власних коштів банків.
Надання кредитів банками на міжбанківському ринку регламентується Законом про бан­ки, ЦК, нормативними актами НБУ, статутами банків і кредитними договорами.
Кредитні відносини між банками визначаються на договірних засадах, шляхом укладення кредитних договорів, які мають визначати права та зобов'язання сторін з належним оформ­ленням справ за міжбанківськими кредитами.
Надання міжбанківських кредитів має супроводжуватися відкриттям рахунків відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
Банки як економічно самостійні і незалежні від виконавчих та розпорядчих органів дер­жавної влади у своїх рішеннях, пов'язаних з оперативною діяльністю, мають право самостій­но встановлювати рівень відсоткової ставки за міжбанківськими кредитами залежно від по­питу та пропозиції на міжбанківському ринку і рівня облікової ставки.
Загальний розмір отримання банками міжбанківських кредитів обмежується двократним розміром власних коштів банку. Забороняється їх надання та отримання банківськими уста­новами (філіями, управліннями, відділеннями тощо), які не є юридичними особами, крім ви­падків, коли це здійснюється за дорученням юридичної особи.
НБУ, враховуючи фінансовий стан банку, має право встановлювати інші обмеження за­гальної суми залучення та надання банками міжбанківських кредитів.
2.Відповідно до чинного законодавства банки мають право на отримання від НБУ креди­тів через кредитні аукціони, ломбардні операції, переоблік векселів на умовах двосторонніх договорів.
Згідно з п. 1 ст. 42 Закону «Про Національний банк України» НБУ, для забезпечення вико­нання покладених на нього функцій, надає кредити банкам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування НБУ і в порядку, визначеному останнім.
3. Загальні умови використання кредитних ресурсів визначаються ГК та іншими законами.