Вход

Кооперативні банки

Стаття 338. Кооперативні банки
1.Кооперативний банк — це банк, створений суб'єктами господарювання, а також Ін­шими особами за принципом територіальності на засадах добровільного членства та об'єднання пайових внесків для спільної грошово-кредитної діяльності. Відповідно де закону можуть створюватися місцеві та центральний кооперативні банки.
2.Статутний фонд кооперативного банку поділяється на паї.
3.Кожний учасник кооперативного банку незалежно від його участі (паю) у статутно­му фонді банку має право одного голосу.
1. Кооперативний банк створюється в порядку, передбаченому Законом про банки. Зако-нтгтавство про кооперацію поширюється на кооперативні банки в частині, що не суперечить значеному Закону.
Кооперативні банки створюються за принципом територіальності і поділяються на місцевіта центральний кооперативні банки.
Мінімальне число учасників місцевого (у межах області) кооперативного банку має бути р менш 50. У разі зменшення числа учасників і неспроможності кооперативного банку про­тягом одного року збільшити його до мінімально необхідного, діяльність такого банку припиняється шляхом зміни організаційно-правової форми або ліквідації.
Учасниками центрального кооперативного банку є місцеві кооперативні банки.
До функцій центрального кооперативного банку, крім загальних функцій, передбачених Законом про банки, належать централізація та перерозподіл ресурсів, акумульованих місцевими кооперативними банками, а також контроль за діяльністю кооперативних банків регіо­нального рівня.
Органами управління кооперативних банків є загальні збори учасників (пайовиків), спо­стережна рада банку та його правління. Органом контролю є ревізійна комісія банку. Органи управління та контролю кооперативного банку створюються та здійснюють свої повнова­ження відповідно до Закону про банки.
2. Статутний капітал кооперативного банку поділяється на паї. Рівень мінімального розміру статутного капіталу кооперативного банку встановлюється НБУ відповідно до ст. 31 Закону про банки (див. коментар до ст. 336).
3. Кожний учасник кооперативного банку, незалежно від розміру своєї участі у капіталі танку (паю), має право одного голосу.
Прибутки або збитки кооперативного банку за результатами фінансового року розподіляються між учасниками пропорційно розміру їх паю.