Вход

Концесійний договір

Стаття 408. Концесійний договір
1. Концесійна діяльність здійснюється на основі концесійних договорів, що укла­даються відповідно до законодавства України з концесіонерами, в тому числі інозем­ними інвесторами, Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом дер­жавної влади, або визначеними законом органами місцевого самоврядування.
2. Строк дії концесійного договору встановлюється сторонами договору залежно від характеру та умов концесії. Цей строк не може бути меншим десяти років та більшим п'ятдесяти років.
3. Кабінет Міністрів України може затверджувати типові концесійні договори для здійснення певних видів концесійної діяльності.
4. Вимоги до концесійних договорів, порядок їх укладення, а також інші питання пра­вового регулювання концесійної діяльності визначаються законом про концесії, інши­ми законами.
Концесійний договір є угодою, яка правоутворює вимоги до поведінки і водночас вста­новлює інструменти правореалізації наміру учасників концесійних відносин. У світовій прак­тиці угоди про концесії поділяють на три основні категорії: 1) власне концесії у вузькому ро­зумінні («податок плюс роялті»); 2) угоди про розподіл продукції, так звані продакшн-шеринг; 3) угоди про надання послуг або «сервісні контракти». їх специфікою обумовлено зміст договору та умови здійснення концесійної діяльності.
При визначенні правової природи і самого поняття концесійної діяльності в Україні слід ке­руватись ч. 2 ст. З та ст. 42 ГК. Згідно з цими нормами концесійна діяльність є однією з форм господарювання, у якій інвестор реалізує спільний з концесієдавцем проект стосовно об'єкта концесії або останній передає концесіонеру свої права на провадження діяльності. Тому в до­говорі визначаються засади делегованого управління (крім випадків, коли об'єкт — природні або рекреаційно-територіальні ресурси): свобода підприємницьких ініціатив, співфінансування, розподіл ризику та здійснення контролю у межах, визначених концесійним договором. Укладення та виконання концесійного договору потребують особливого правового режиму, щоб досягти мети — сприяння розвитку економіки приймаючої сторони. (Цікаво, що у Франції за концесійими договорами інвестуються підприємницькі ініціативи у водопостачан­ні — 75 %, утилізації побутових відходів — 80 %, теплопостачанні — 87 %, організації паркування — 60 % від усього загального обсягу відповідних послуг).