Вход

Контроль за виконанням колективного договору

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, які його уклали, у порядку, визначеному цим колективним договором.
Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мють право надсилати власнику або уповноваженому ним органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.
(Стаття 19 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №4617-10 від 24.01.83, № 5938-11 від 27.05.88; Законом № 3693-12 від 15.12.93, Ns 2343-III від 05.04.2001)
1. Сторони мають право безпосередньо здійснювати контроль за виконанням колективного договору. Вони також можуть уповноважити своїх представників на здійснення контролю за виконанням колективного договору. Визначаючи зміст колективного договору, сторони встановлюють коло суб'єктів, які повноважні контролювати виконання колдоговору, та порядок здійснення цього контролю, а також можуть виробити критерії оцінки виконання колективного договору.
2. Для здійснення ефективного контролю за виконанням колективного договору його сторони вправі визначити умови надання необхідної інформації. Водночас вони повинні враховувати положення чинного законодавства, що встановлюють зобов'язання суб'єктів колективно-договірних відносин надавати інформацію з соціально-економічних питань. У разі здійснення контролю сторони зобов'язані надавати необхідну для цього на¬явну інформацію (ч. 2 ст. 15 Закону України «Про колективні договори і угоди»). Цей обов'язок покладається на обидві сторони колективного договору і не може бути скасований у договірному порядку. Вимога про надання інформації конкретизована у ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», згідно з якою на роботодавців покладається обов'язок протягом тижня на запити профспілок надавати інформацію про виконання колективного договору.
Інформація про виконання колективного договору може надаватися не лише на вимогу однієї із сторін, але й з власної ініціативи у порядку, встановленому колективним договором. По¬казовими з цієї точки зору є зобов'язання сторін Генеральної угоди на 1999-2000 роки про щоквартальне надання інформації про хід виконання цієї угоди.
3. Здійснюючи контроль, члеии виборних органів профспілок або повноважні представники мають право вимагати і одержувати від роботодавця, посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються виконання колективного договору.
4. Профспілки, що уклали колективний договір, мають право надсилати роботодавцю подання про усунення ним порушень умов колективного договору, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.
Виборний орган профспілки на підприємстві, в установі, організації у разі невиконання посадовою особою умов колективного договору вправі звернутися з вимогою до відповідних органів про притягнення її до юридичної відповідальності. Якщо ж зобов'язання за колективним договором не виконує керівник підприємства, установи, організації, то виборний орган проф¬спілки вправі прийняти рішення про вимогу до роботодавця розірвати з цим керівником трудовий договір (контракт).