Комплектність товарів, що поставляються

Стаття 270. Комплектність товарів, що поставляються
1.Товари повинні поставлятися комплектно відповідно до вимог стандартів, техніч­них умов або прейскурантів. Договором може бути передбачено поставку з додаткови­ми до комплекту виробами (частинами) або без окремих, не потрібних покупцеві виро­бів (частин), що входять до комплекту.
2. Якщо комплектність не визначено стандартами, технічними умовами або прейскурантами, вона в необхідних випадках може визначатися договором.
3.У разі поставки некомплектних виробів постачальник (виробник) зобов'язаний на вимогу покупця (одержувача) доукомплектувати їх у двадцятиденний строк після одержання вимоги або замінити комплектними виробами у той же строк, якщо сторонами не погоджено інший строк. Надалі до укомплектування виробу або його заміни поку­пець (одержувач) має право відмовитися від його оплати, а якщо товар уже оплачений, вимагати в установленому порядку повернення сплачених сум. У разі якщо постачальник (виробник) у встановлений строк не укомплектує виріб або не замінить його комплектним, покупець має право відмовитися від товару.
4.Прийняття покупцем некомплектних виробів не звільняє постачальника (виробни­ка) від відповідальності.
1. Частина 1 коментованої статті встановлює важливу для договірних відносин поставки вимогу щодо комплектності товарів, які поставляються. Комплектність товарів має відпо­відати вимогам стандартів, технічних умов або прейскурантів.
Комплект — це сукупність певних деталей, вузлів, самостійних виробів або інших предметів, передбачених нормативно-технічною документацією, згідно з якою всі вони мають складати одне ціле. Дотримання постачальником умов договору щодо комплектності має ве­лике значення для забезпечення можливості використання товарів за прямим призначенням.
Виходячи з необхідності врахування особливостей окремих видів товарів і потреб покуп­ців закон надає сторонам договору право передбачати поставку з додатковими до комплекту виробами (частинами) або без окремих, не потрібних покупцеві, виробів (частин), що вхо­дять до комплекту.
2.Сторони можуть визначити комплектність товарів, що поставляються, у договорі, якщо її не визначено стандартами, технічними умовами або прейскурантами.
3. Наслідки невиконання постачальником (виробником) зобов'язання щодо комплектної доставки встановлені частиною 3 коментованої статті. У разі поставки некомплектних виро­бів постачальник (виробник) зобов'язаний на вимогу покупця (одержувача): а) доукомплек­тувати їх у двадцятиденний строк після одержання вимоги; б) або замінити комплектними виробами у той же строк, якщо сторонами не погоджено інший строк.
Надалі до укомплектування виробу або його заміни покупець (одержувач) має право: а) від­мовитися від його оплати; б) якщо товар уже оплачений, вимагати в установленому порядку повернення сплачених сум.
У разі якщо постачальник (виробник) у встановлений строк не укомплектує виріб або не замінить його комплектним, покупець має право відмовитися від товару.
4. Згідно з частиною 4 коментованої статті постачальник (виробник) несе відповідальність і в тому разі, якщо покупець прийняв некомплектні вироби.