Вход

Комерційна субконцесія

Стаття 368. Комерційна субконцесія
1. Договором комерційної концесії може бути передбачено право користувача дозво­ляти іншим особам користування наданим йому комплексом прав або часткою цього комплексу прав на умовах комерційної субконцесії, погоджених ним із правоволоділь-цем або визначених у договорі комерційної концесії.
2. Якщо договір комерційної концесії визнано недійсним, недійсні також укладені на його основі договори комерційної субконцесії.
1. Комерційна субконцесія — це дозвіл користувача комерційної концесії на використан­ня іншою особою (субкористувачем) у цілому чи частково концесійної системи правоволо­дільця комерційної концесії на умовах, погоджених користувачем із правоволодільцем або визначених у договорі комерційної концесії.
Отже, комерційна субконцесія дозволяє розширити коло осіб, що використовують кон­цесійну систему правоволодільця. Таким чином, завдяки додатковим зусиллям користувача комерційної концесії її правоволоділець має можливість отримати додаткові доходи та зміц­нити свою ділову репутацію. Нерідко ці зусилля перетворюються з додаткових на основні, особливо у випадку покриття концесійною системою територій різних держав.
Право користувача комерційної концесії укладати договори комерційної субконцесії має бути визначено у договорі комерційної концесії або виникати з умов комерційної субконце­сії, погоджених із правоволодільцем. Воно також може виникати із виконання зобов'язання користувача за договором комерційної концесії надати таке право визначеному колу осіб протягом певного строку.
Умова про обов'язковість укладення договору комерційної субконцесії лише на підставі волевиявлення правоволодільця забезпечує належне використання його концесійної систе­ми, істотно зменшує ризик завдання шкоди його інтересам діями інших осіб.
Договір комерційної субконцесії є похідним від договору комерційної концесії, тому його строк спливає не пізніше спливу строку договору комерційної концесії.
Відповідно до ч. 2 ст, 1119 ЦК до договору комерційної субконцесії застосовуються поло­ження про договір комерційної концесії, встановлені законом, якщо інше не випливає з особ­ливостей субконцесії,
2. Похідний характер договору комерційної субконцесії зумовлює також і його недійсність у разі визнання недійсним договору комерційної концесії, на підставі якого він укладений.