КОМЕНТАР ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року.
2. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2004 року:
Закон України «Про підприємництво» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168) з наступними змінами, крім статті 4 Закону;
Закон України «Про підприємства в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 24, ст. 272) з наступними змінами.
3. Кабінету Міністрів України:
1) внести до Верховної Ради України у тримісячний строк з дня опублікування Госпо­дарського кодексу України:
перелік законодавчих актів (їх окремих положень), які мають бути визнані такими, що втратили чинність, та перелік законодавчих актів, до яких слід внести зміни у зв'язку з набранням чинності цим Кодексом;
пропозиції щодо уточнення, у разі необхідності, порядку набрання чинності окремих положень цього Кодексу;
2) затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Кодексом;
3) забезпечити перегляд, приведення у відповідність із цим Кодексом або визнання такими, що втратили чинність, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
4) визначити суб'єктів господарювання, що належать до державного сектора еконо­міки, відповідно до вимог цього Кодексу;
5) внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо переліку видів діяльності, в яких забороняється підприємництво, та видів господарської діяльності, яку дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам і орга­нізаціям;
6) забезпечити формування і ведення Реєстру державних корпоративних прав відпо­відно до вимог цього Кодексу.
4. Встановити, що Господарський кодекс України застосовується до господарських відносин, які виникли після набрання чинності його положеннями відповідно до цього розділу.
До господарських відносин, що виникли до набрання чинності відповідними поло­женнями Господарського кодексу України, зазначені положення застосовуються щодо тих прав і обов'язків, які продовжують існувати або виникли після набрання чинності цими положеннями.
5. Положення Господарського кодексу України щодо відповідальності за порушення правил здійснення господарської діяльності, а також за порушення господарських зо­бов'язань застосовуються у разі, якщо ці порушення були вчинені після набрання чин­ності зазначеними положеннями, крім випадків, коли за порушення господарських зо­бов'язань була встановлена інша відповідальність договором, укладеним до зазначе­ного в пункті 1 цього розділу строку.
Положення Господарського кодексу України щодо відповідальності за порушення, зазначені в-абзаці першому цього пункту, вчинені до набрання чинності відповідними положеннями цього Кодексу стосовно відповідальності учасників господарських від­носин, застосовуються у разі якщо вони пом'якшують відповідальність за вказані пору­шення.
6. Встановити, що до господарських відносин, зазначених в абзаці другому пункту 4 цього розділу, застосовуються строки позовної давності, передбачені Господарським кодексом України, у такому порядку:
спеціальні строки позовної давності, встановлені законодавством, чинним до на­брання чинності цим Кодексом, якщо вказані строки перевищують строк, встановлений цим Кодексом;
збільшені спеціальні строки позовної давності відповідно до встановлених цим Ко­дексом строків, якщо тривалість раніше чинних строків є меншою порівняно із встанов­леними цим Кодексом строками позовної давності.
1. ГК, прийнятий одночасно з ЦК 16 січня 2003 р., набрав чинності з 1 січня 2004 р.
2. У зв'язку з прийняттям ГК були визнані такими, що втратили чинність з 1 січня 2004 ро­ку Закон України «Про підприємництво» (крім статті 4 Закону, якою встановлені обмеження у здійсненні підприємницької діяльності) та Закон України «Про підприємства в Україні». Більшість норм цих законів у вдосконаленому вигляді увійшли до ГК.
3. Прикінцевими положеннями передбачено низку заходів, спрямованих на удосконален­ня чинних актів господарського законодавства, які має здійснити КМУ, серед яких:
а) визначення переліку законодавчих актів, які мають бути визнані такими, що втратили чинність, та актів, які потребують внесення до них змін;
б) затвердження нормативно-правових актів, передбачених ГК;
в) приведення у відповідність із ГК або визнання такими, що втратили чинність, норма­тивно-правових актів як КМУ, так й інших центральних органів виконавчої влади.
Цими дорученнями Верховна Рада України визначила першочергові напрями вдоскона­лення господарського законодавства, яке сьогодні відбувається шляхом внесення відповід­них законопроектів на розгляд Верховної Ради України.
Крім того, КМУ доручено визначити суб'єктів господарювання, що належать до держав­ного сектору економіки відповідно до вимог ГК (очевидно, це мав би бути перелік таких суб'єктів господарювання) та забезпечити формування і ведення реєстру державних корпо­ративних прав (Положення про Реєстр корпоративних прав держави затверджено постано­вою КМУ від 29 жовтня 2003 р. № 1679).
4. Пунктом 4 Прикінцевих положень встановлено, що ГК України застосовується до гос­подарських відносин, які виникли після набрання чинності його положеннями відповідно до цього розділу.
Що стосується господарських відносин, які виникли до набрання чинності відповідними положеннями ГК, зазначені положення застосовуються щодо тих прав і обов'язків, які про­довжують існувати або виникли після набрання чинності цими положеннями. Тобто, якщо відповідні права і обов'язки виникли до 1 січня 2004 р., але продовжують існувати і після за­значеної дати, на них поширюються положення ГК.
5. Пункт 5 Прикінцевих положень встановлює загальні правила щодо застосування адмі­ністративно-господарських санкцій за порушення правил здійснення господарської діяльно­сті і заходів майнової відповідальності за порушення господарських зобов'язань. Передбаче­но, що положення ГК щодо відповідальності за зазначені порушення застосовуються у разі якщо ці порушення вчинені після набрання чинності зазначеними положеннями, крім випад­ків, коли за порушення господарських зобов'язань була встановлена інша відповідальність договором, укладеним до 1 січня 2004 р. У такому разі діють заходи відповідальності, вста­новлені договором, але якщо положення ГК пом'якшують відповідальність за певне пору­шення, застосовуються положення ГК.
6. З метою забезпечення захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів гос­подарювання п. 6 Прикінцевих положень встановлено порядок застосування позовної давно­сті до господарських відносин, що виникли до набрання чинності відповідними положення­ми ГК за принципом застосування більш тривалого строку позовної давності.