Казенне підприємство

Стаття 76. Казенне підприємство
1.Казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в яких:
законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприєм­ствам;
основним (понад п'ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава;
за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів;
переважаючим (понад п'ятдесят відсотків) є виробництво суспільно необхідної про­дукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняю­ться, як правило, не може бути рентабельним;
приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом.
2.Казенне підприємство створюється за рішенням Кабінету Міністрів України. У рішенні про створення казенного підприємства визначаються обсяг і характер основ­ної діяльності підприємства, а також орган, до сфери управління якого входить підпри­ємство, що створюється. Реорганізація і ліквідація казенного підприємства проводять­ся відповідно до вимог цього Кодексу за рішенням органу, до компетенції якого нале­жить створення даного підприємства.
3.Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління в обсязі, зазначеному в статуті підприємства.
4.Казенне підприємство є юридичною особою, має відповідні рахунки в установах державного банку, печатку із своїм найменуванням.
5. Орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство, затверджує ста­тут підприємства, призначає його керівника, дає дозвіл на здійснення казенним підприємством господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг), на вироб­ництво та реалізацію якої поширюється зазначений дозвіл.
6. Найменування казенного підприємства повинно містити слова «казенне підприєм­ство».
1. Особливий статус серед державних підприємств мають казенні підприємства, що обу­мовлено їх загальнодержавною значущістю і важливістю для економіки та безпеки держави. Виключно казенними підприємствами здійснюється господарська діяльність у тих сферах, де: а) законом дозволено здійснення господарської діяльності тільки державним підприєм­ствам; б) основним споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава в особі її органів або суб'єктів господарювання; в) господарська діяльність здійснюється в умовах природно: монополії; г) здійснюється виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке характеризується відсутністю рентабельності; ґ) приватизацію цілісних майнових комплек­сів підприємств заборонено законодавством України.
В Україні певні види господарської діяльності дозволено здійснювати тільки підприєм­ствам державної форми власності. Ці види діяльності не можуть бути передані іншим суб'єк­там, і конкуренція у цих сферах неможлива. До таких видів належать, зокрема, виготовлення грошових знаків, цінних паперів, державних нагород, здійснення спеціального (урядового) зв'язку, виробництво армійської зброї, експлуатація ядерних об'єктів тощо.
2.Частина 2 коментованої статті визначає порядок створення, реорганізації і ліквідації ка­зенного підприємства. Відзначимо, що положення ГК стосовно казенних підприємств отри­мали подальший розвиток у нормах базового Закону. Так, у п. 7 ч. 2 його ст. 5 вказано, що КМУ приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію казенних підприємств і ви­значає центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать. Орга­ни державної влади (міністерства та інші органи виконавчої влади) здійснюють повноважен­ня лише з управління казенними підприємствами, і прийняття будь-яких рішень стосовно існування останніх знаходиться за межами їх (органів) компетенції.
Казенні підприємства керуються у своїй діяльності статутами, розробленими на основі типо­вого, затвердженого постановами КМУ «Про перетворення державних підприємств у казенні, від 30 червня 1998 р. та «Про типовий статут казенного підприємства» від 16 червня 1998 р.
3.Основа діяльності казенного підприємства — державне майно, закріплене за ним на пра­ві оперативного управління (див. коментар до ст. 137). У кожному окремому випадку ство­рення казенного підприємства в його статуті окреслюється коло повноважень стосовно вико­ристання закріпленого за ним майна.
4. Казенному підприємству, як і будь-якому іншому підприємству, властиві всі ознак;-: юридичної особи.
5.Статут казенного підприємства затверджується, а його керівник призначається тим ор­ганом, до сфери управління якого входить конкретне підприємство. Цей самий орган надає дозвіл на здійснення певних видів діяльності, визначає ті види продукції (робіт, послуг), для виготовлення (виконання, надання) і реалізації яких створено таке казенне підприємство.
6.У найменуванні казенного підприємства повинно бути зазначено, що воно належить де категорії казенних. Відповідно, слова «казенне підприємство» повинні міститися в його символіці: на вивісці, круглій печатці, кутовому штампі, бланку тощо.