Вход

Господарська діяльність виробничого кооперативу

Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу
1. Виробничий кооператив відповідно до його статуту самостійно визначає основи напрями господарської діяльності, здійснює її планування та організацію.
2.Виробничий кооператив реалізує свою продукцію, надає послуги за цінами і тари­фами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках передбачених законодавством, — за державними цінами і тарифами.
3.Відносини виробничого кооперативу з іншими підприємствами, установами, орга­нізаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності встановлюються на основі договорів.
4.Доход виробничого кооперативу формується з надходжень від господарське діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на опла­ту праці найманого персоналу. Доход спрямовується на сплату податків та інших обо­в'язкових платежів, на погашення кредитів, покриття збитків, проведення відрахувань у фонди кооперативу, кооперативні виплати, виплату часток доходу на паї тощо.
5. Кооперативні виплати — частина доходу виробничого кооперативу, що розпо­діляється між членами кооперативу з урахуванням їх трудової та іншої участі в діяльно­сті кооперативу. Нарахування і виплата часток доходу на паї здійснюються за підсумка­ми фінансового року з доходу, що залишається у розпорядженні кооперативу з ураху­ванням необхідності формування його фондів. За рішенням загальних зборів членів кооперативу виплата часток доходу на паї може здійснюватися у грошовій формі, това­рами, цінними паперами тощо.
6.Порядок використання доходу виробничого кооперативу визначається статутом кооперативу відповідно до закону.
7. Виробничий кооператив самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до закону. Порядок використання коштів кооперативу в іноземній валют встановлюється законом та статутом кооперативу.
8.Майнові відносини члена виробничого кооперативу з кооперативом у разі припи­нення членства в кооперативі та щодо переходу паю регулюються цивільним законо­давством.
1. Виходячи з положень свого статуту кожний конкретний кооператив самостійно визна­чає основні напрями, завдання та види своєї виробничо-господарської діяльності з метою до­сягнення економічних та соціальних результатів і отримання доходу.
Виробничий кооператив самостійно організує та планує свою господарську діяльність. Основна мета планування виробничо-господарської діяльності кооперативу — задоволення попиту на виготовлену продукцію та роботи (послуги), що виконуються (надаються) кооперативом, забезпечення виробничого та соціального розвитку кооперативу, підвищення особистихдоходів його членів.
Виробничий кооператив самостійно розробляє і затверджує плани своєї виробничо-фінансової діяльності. Затвердження цих планів віднесено до виключної компетенції загальних зборів кооперативу (ч. 1 ст. 102 ГК).
Визначальною при розробці планів виробничого кооперативу є кон'юнктура ринку — рівень платоспроможності населення, попит на товари (роботи, послуги) і можливість отримання доходу, необхідного для виробничого та соціального розвитку кооперативу, оплати праці тощо.
Основу плану виробничого кооперативу складають договори, що укладаються із споживачами продукції (робіт, послуг) і постачальниками кооперативу.
1. З метою забезпечення гнучкості цін виробничий кооператив реалізує свою продукцію, здійснює роботи та надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються кооперативом самостійно або на договірній основі (див. коментар до ч. 2 ст. 189).
У випадках, передбачених законодавством, застосовуються державні ціни і тарифи, встановлені на ресурси, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, на товари та послуги, що мають вирішальне соціальне значення, тощо (п. 1 ст. 9 Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 p.).
2. Правовою формою господарських відносин виробничого кооперативу з підприємствами, установами, організаціями та громадянами — споживачами його продукції (робіт, послуг) постачальниками є господарський договір. Договір є єдиним правовим документом, що регулює виробничо-господарські відносини кооперативу.
Укладення договорів, визначення їх умов, вибір контрагентів за договорами є виключною компетенцією виробничого кооперативу. Не допускається втручання державних органів, органів місцевого самоврядування і службових осіб у договірні відносини між кооперативами та іншими особами.
4.У майні виробничого кооперативу важливе місце належить його доходам (див. коментар доч. 1 ст. 142). Доход виробничого кооперативу — це грошові кошти, отримані як підсумок багатопланової діяльності виробничого кооперативу — з реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг тощо, від якої кооператив отримує законні надходження.
Порядок формування доходу виробничого кооперативу визначений частиною, що коментується.
Доходяк фінансовий результат діяльності виробничого кооперативу є джерелом задоволення його власних потреб. З нього відшкодовуються матеріальні витрати кооперативу у процесі своєї господарської діяльності, з доходу здійснюються відрахування у фонди кооперативу, кооперативні виплати, виплата часток на паї, він спрямовується на розширення виробництва, оплату праці, на соціально-культурний розвиток тощо.
Частина доходу виробничого кооперативу спрямовується на розрахунки з бюджетом шляхом сплати податків та інших обов'язкових платежів.
За рахунок доходу виробничого кооперативу відбувається погашення зобов'язань кооперативу перед третіми особами. Наприклад, за рахунок доходу сплачуються відсотки за кредит, орендна плата.
5.Частину доходу виробничого кооперативу становлять кооперативні виплати. Кооперативні виплати розподіляються за результатами господарської діяльності за підсумками фінансового року між членами кооперативу відповідно до їх пайових внесків і залежно від трудової участі та іншої участі в діяльності кооперативу.
Загальні збори членів виробничого кооперативу визначають форми виплати часток дохо­ду на паї.
6.Частина 6 коментованої статті відносить питання про використання доходу до компе­тенції виробничого кооперативу. У відповідності з ч. З ст. 142 ГК частину доходу, що зали­шилася у виробничого кооперативу після сплати податків та інших обов'язкових платежів, кооператив використовує на свій розсуд. Порядок використання доходу виробничого коопе­ративу визначається його статутом.
7. Виробничий кооператив може бути суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності і здій­снювати будь-які не заборонені законодавством України її види та укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів, крім тих, що прямо заборонені законодавством Україні: (див. коментар до ст. 68).
Нормою, що коментується, встановлено, що виробничий кооператив здійснює зовніш­ньоекономічну діяльність відповідно до закону. Основним законодавчим актом, який регла­ментує цю сферу діяльності, крім ГК (розділ VII), є Закон України «Про зовнішньоекономіч­ну діяльність».
Виробничий кооператив має право самостійно, але в рамках положень статуту і норм чин­ного законодавства, використовувати кошти в іноземній валюті, отримані ним у результат: своєї зовнішньоекономічної діяльності, а також як кредити від своїх зарубіжних партнерів.
8.Частина 8 коментованої статті має відсилочний характер. Зазначені у ній відносини вре­гульовані ст. 166 ЦК, відповідно до якої у випадках, передбачених ч. 4 ст. 98 ГК, члену ко­оперативу, який припинив членство у ньому, виплачується вартість паю або видається май­но, пропорційне розміру його паю, а також здійснюються інші виплати, встановлені стату­том кооперативу та законом (ч. 1 ст. 166 ЦК). У разі смерті члена кооперативу, за умови, ще спадкоємці не бажають вступити до кооперативу або кооператив проти такого вступу, вон;: мають право на компенсацію вартості паю (ч. 4 ст. 166 ЦК).
Якщо інше не встановлено законом або статутом виробничого кооперативу, член коопе­ративу має право передати свій пай або його частину іншому члену кооперативу (ч. З ст. 166 ЦК). Статутом виробничого кооперативу може бути встановлена заборона на відчуження паю (його частки) іншим членам кооперативу.
У зв'язку з тим, що відчуження паю третім особам тягне за собою обов'язок прийняття а до кооперативу і передбачає їх особисту трудову участь у його діяльності, ч. З ст. 166 ЦК о о-межує цю можливість вимогою обов'язкової згоди виробничого кооперативу на прийняття нового члену та переважним правом інших членів кооперативу на купівлю такого паю (йот: частки).
Порядок відчуження паю (його частки) встановлюється законом і конкретизується стату­том виробничого кооперативу (ч. З ст. 166 ЦК).