Господарська діяльність кооперативів

Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів
1. Кооперативи як добровільні об'єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо). Діяльність різних видів кооперативів ре­гулюється законом.
2. Господарська діяльність кооперативів повинна здійснюватися відповідно до ви­мог цього Кодексу, інших законодавчих актів.
З метою здійснення господарської діяльності на засадах підприємництва громадяни можуть утворювати виробничі кооперативи (кооперативні підприємства).
1. «Кооператив» — це родове поняття, що містить ознаки, притаманні всім передбаченим чинним законодавством України видам і типам кооперативів. Загальними ознаками, що до­зволяють віднести кооперативи до особливої організаційно-правової форми, є такі: вони створюються шляхом добровільного об'єднання громадян та/або юридичних осіб на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності; мають на меті задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування (статті 1, 6 Зако­ну України «Про кооперацію» від 26 травня 1988 p.).
Крім положень гл. 10 ГК та § 2 гл. 8 ЦК, що регламентують правовий статус виробничого кооперативу в Україні, існує низка законів, присвячених правовому регулюванню окремих видів кооперативів. Це закони України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 лип­ня 1997 р.,«Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 р.,«Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001р.
Загальні засади правового становища виробничого, обслуговуючого та споживчого ко­оперативів визначені Законом України «Про кооперацію».
2.Кооперативи самостійно визначають основні види та напрями своєї господарської діяльності. Вони можуть створюватися і діяти у галузі промисловості, будівництва, на транс­порті, у торгівлі й громадському харчуванні, побутовому обслуговуванні, медицині та інших галузях.