Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері гос­подарювання

Стаття 217. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері гос­подарювання
1.Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі еко­номічні та/або правові наслідки.
2.У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: від­шкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.
3.Крім зазначених у частині другій цієї статті господарських санкцій, до суб'єктів гос­подарювання за порушення ними правил здійснення господарської діяльності застосо­вуються адміністративно-господарські санкції.
4.Господарські санкції застосовуються у встановленому законом порядку за ініціа­тивою учасників господарських відносин, а адміністративно-господарські санки — уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування
1. Правовим засобом відповідальності (формою реалізації відповідальності і одночасно мірою відповідальності) у сфері господарювання є господарські санкції.
Господарські санкції — це заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, врезультаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові на­слідки.
Відповідальністю є застосування до правопорушника встановлених законом або договором санкцій, внаслідок чого він зазнає майнових втрат. Отже, поняття господарсько-правової відповідальності включає і майнові наслідки застосування санкцій. У свою чергу, господарсько-правова санкція становить собою визначену безпосередньо законом або договоромміру (масштаб, величину) відповідальності правопорушника. Це гранична величина майново-примусового впливу на правопорушника, який може застосувати до нього кредитор абовідповідний орган (господарський суд, уповноважений державний орган тощо).
Господарсько-правові санкції за своєю сутністю є переважно економічно-юридичними. Тому в законодавстві визначення «економічні» та «майнові» можуть вживатися як тотожні.
Термін «економічні санкції» означає, що за змістом господарсько-правова відповідальність є економічною. Це — негативний економічний вплив на правопорушника з метою стимулювання виконання ним зобов'язання.
Термін «майнові санкції» є юридичним еквівалентом вищенаведеного терміна і означає, що за формою господарсько-правова відповідальність є юридичною відповідальністю. Ця відповідальність застосовується лише у правовій формі, якою є передбачені законом або до­говором майнові (економічні за змістом) санкції.
2. Відповідно до ч. 2 коментованої статті у сфері господарювання застосовуються три види господарських санкцій:
відшкодування збитків;
штрафні санкції;
оперативно-господарські санкції.
3. Крім господарських санкцій, зазначених у ч. 2, до суб'єктів господарювання, за порушення ними правил здійснення господарської діяльності, застосовуються адміністративно-господарські санкції (див. коментар до ст. 238).
4. Частина 4 коментованої статті окреслює коло суб'єктів, з ініціативи яких застосовуються господарські та адміністративно-господарські санкції. Така диференціація певною мірою відображає приватноправовий (щодо господарських санкцій) та публічно-правовий (щодо адміністративно-господарських санкцій) їх характер. Господарські санкції застосовуються у встановленому законом порядку за ініціативою учасників господарських відносин, а адміністративно-господарські санкції — уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.