Генеральний підрядник і субпідрядник

Стаття 319. Генеральний підрядник і субпідрядник
1. Договір підряду на капітальне будівництво може укладати замовник з одним підрядником або з двома і більше підрядниками.
2. Підрядник має право за згодою замовника залучати до виконання договору як тре­тіх осіб субпідрядників, на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відпо­відаючи перед замовником за результати їх роботи. У цьому випадку підрядник висту­пає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками — як замовник.
3. Договір підряду на виконання робіт з монтажу устаткування замовник може укла­дати з генеральним підрядником або з постачальником устаткування. За згодою генерального підрядника договори на виконання монтажних та інших спеціальних робіт мо­жуть укладатися замовником з відповідними спеціалізованими підприємствами.
1. Кількість учасників капітального будівництва та схема договірних зв'язків між ними може бути різною залежно від їх можливостей, інтересів тощо. Відтак, договір підряду на ка­нальне будівництво може укладати замовник (або уповноважена ним особа) з одним або кількома підрядниками.
Якщо договір укладається з одним підрядником, то останній може виконувати всі передбаче­ні договором роботи власними силами, для чого він повинен мати відповідні виробничі потужності та фахівців, що під силу лише великим будівельним організаціям на зразок холдингової компанії «Київміськбуд». Більш поширеною є інша схема виконання при укладенні договору з одним підрядником, коли останньому замовник надає згоду (з відповідною фіксацією у договорі) на залучення до виконання частини обумовлених договором робіт третіх осіб як субпідрядників, з якими укладаються договори субпідряду. Основний (генеральний) підрядник відповіда­тиме перед замовником за виконання всього, обумовленого договором підряду, комплексу робіт, у тому числі і за результати роботи субпідрядників. Останні ж нестимуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання субпідрядних договорів перед генеральним підрядником як замовником робіт за договорами субпідряду.
Під час будівництва (у тому числі — різних форм реновації) об'єкта зазвичай виникає необхідність виконання робіт з монтажу різноманітного устаткування. Забезпечення виконання подібних робіт може покладатися на генерального підрядника (у тому числі з на-
данням йому можливості залучення відповідного субпідрядника). Замовник може доручити монтажні роботи виробникові відповідного устаткування, уклавши з ним своєрідний різно­вид підрядного договору — договір на шеф-монтаж. У разі залучення замовником для вико­нання монтажних та інших спеціальних робіт відповідних спеціалізованих підприємств по­трібна згода генерального підрядника. Див. також коментар до ст. 323 ГК.
Примітка. У ЦК стаття подібного змісту в параграфі 3 «Будівельний підряд» глави 61 відсутня. Проте у ст. 838 параграфу 1 «Загальні положення про підряд» закріплюються основні засади залучення підрядником (генеральним підрядником) до виконання робіт ін­ших осіб (субпідрядників).