Гарантія оплати праці посадових осіб митної служби України

Стаття 428. Гарантія оплати праці посадових осіб митної служби України
Держава гарантує оплату праці посадових осіб митної служби України з метою створення достатніх матеріальних умов для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов'язків.
{Частину другу статті 428 виключено на підставі Закону №107-УІ від 28.12.2007}
Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. №767 «Про умови оплати праці посадових осіб та працівників митної служби» затверджено схеми посадових окладів, розміри щомісячних надбавок за спеціальне звання та вислугу років посадових осіб митної служби. Цим же правовим актом надано право Голові Державної митної служби, начальникам регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій у межах затвердженого фонду оплати праці:
1) установлювати посадовим особам митної служби:
- посадові оклади відповідно до схем, зазначених у додатках 1-6 до цієї постанови;
- щомісячні надбавки за спеціальне звання та вислугу років у розмірах, зазначених у додатках 7-8;
- посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;
- надбавку за знання та використання в роботі однієї західноєвропейської мови
- у розмірі 10 відсотків, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу; однієї східної мови - 15 відсотків, двох і більше мов, одна з яких східна, - 35 відсотків посадового окладу;
- надбавку за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи:
- керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, інспекторам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання та вислугу років, а посадовим особам, які безпосередньо здійснюють митний контроль та митне оформлення, проходять службу в митній варті, підрозділах з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, виконують обов'язки із справляння мита та інших платежів, безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання та вислугу років;
- службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи та порушення трудової дисципліни така надбавка скасовується або розмір її зменшується;
- щомісячну надбавку за особливі умови служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях у розмірі залежно від стажу служби: понад 5 років - до ЗО, понад 10 років - до 50, понад 15 років - до 70, понад 20 років - до 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання;
2) здійснювати посадовим особам митної служби (крім заступників керівників митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, керівників структурних підрозділів та їх заступників):
- доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутніх посадових осіб таких само категорій персоналу (за відсутності у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутньої посадової особи;
- доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом посадової особи, яка виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, що посадова особа, яка виконує обов'язки тимчасово відсутнього, не є його заступником за штатним розписом;
3) здійснювати преміювання посадових осіб та працівників митної служби відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також з нагоди державних, професійних свят і ювілейних дат у межах коштів, передбачених на преміювання в кошторисі відповідного органу, установи чи організації, та економії коштів на оплату праці, починаючи з 1 січня 2007 р. - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці;
4) надавати посадовим особам митної служби матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати посадової особи.
Преміювання керівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, підпорядкованих Державній митній службі, установлення їм надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Голови Державної митної служби в межах видатків, затверджених на оплату праці.
Преміювання посадових осіб та працівників митної служби, установлення їм надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги провадиться в порядку, що визначається Державною митною службою.
Працівникам митної служби виплачуються:
- посадовим особам митної служби, робота яких має роз'їзний характер, надбавку в розмірі згідно із законодавством;
- посадовим особам регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час;
- посадовим особам навчальних закладів митної служби доплату за вчене звання та науковий ступінь з відповідної спеціальності;
- посадовим особам митної служби (крім посадових осіб, які працюють на штатних посадах у навчальних закладах митної служби і займаються педагогічною або науковою діяльністю), які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, доплату - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;
- посадовим особам митної служби надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;
- працівникам спеціалізованих митних установ (крім спеціалізованих митних управлінь), яким не присвоюються спеціальні звання, надбавку за безперервну роботу в митних органах.
Порядок і умови виплати зазначеної надбавки визначаються Державною митною службою.
Умови оплати праці керівних працівників, спеціалістів, службовців, робітників митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, яким не присвоюються спеціальні звання, визначаються в установленому порядку згідно з умовами оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади та установ, закладів і організацій відповідних галузей бюджетної сфери.