Вход

Гарантії прав суб'єктів господарювання у разі неправомірного засто­сування до них адміністративно-господарських санк

Стаття 249. Гарантії прав суб'єктів господарювання у разі неправомірного засто­сування до них адміністративно-господарських санкцій
1. Суб'єкт господарювання має право оскаржити до суду рішення будь-якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування щодо застосування до нього адміністративно-господарських санкцій.
2. У разі прийняття органом державної влади або органом місцевого самоврядування акта, що не відповідає законодавству, і порушує права чи законні інтереси суб'єкта господарювання, останній відповідно до статті 20 цього Кодексу має право звернутися до суду із заявою про визнання такого акта недійсним.
3. Збитки, завдані суб'єкту господарювання у зв'язку з неправомірним застосуван­ням до нього адміністративно-господарських санкцій, підлягають відшкодуванню в по­рядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами.
1. Стаття, що коментується, встановлює право суб'єкта господарювання у разі застосування донього адміністративно-господарських санкцій оскаржити до суду рішення будь-якого органу
державної влади чи органу місцевого самоврядування, як і в інших випадках, коли суб'єкт господарювання вважає порушеними його права і законні інтереси.
Нормативні акти, які регламентують господарські відносини у певних сферах господарювання,також передбачають можливість оскарження рішень і дій органів державної влади чи самоврядування. Так, ст. 14 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» зазначає, що рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку. Аналогічні положення встановлені статтями 4—6, 8—10 тощо Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
Крім того, закони України «Про захист економічної конкуренції», «Про банки і банківську діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» містять положення щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності, відповідно, органів АМК (ст. 60), НБУ (ст. 99), Міністерства економіки України (ст. 37).
2. У разі неправомірного застосування до суб'єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій, які не відповідають законодавству і порушують їх права чи законні інтереси, останні мають право звернутись до суду з заявою про визнання таких актів недійсними. Це є одним із шляхів захисту прав суб'єктів господарювання і споживачів, передбачених ст. 20 ГК. Деякі нормативні акти встановлюють порядок оскарження. Так, за Законом України «Про захист економічної конкуренції» рішення АМК, адміністративної колегії АМК та державного уповноваженого цього Комітету оскаржуються до господарського суду м. Києва; рішення адміністративної колегії територіального відділення Комітету — до господарського суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських господарських судів. Ним також визначено випадки, коли прийняття судом до розгляду заяви про визнання недійснимрішення органу АМК зупиняє його виконання.
3.Як зазначено вище, деякі нормативні акти, що регулюють відносини у певній сфері господарювання, визначають порядок оскарження рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, а окремі обмежуються посиланням на встановлений законодавством порядок стосовно відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання неправомірним застосуванням адміністративно-господарських санкцій, законодавчі акти посилаються на те, що порядок їх відшкодування передбачається законодавством. Так, збитки, що виникли в результаті прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів, які регулюють діяльність суб'єкта природних монополій, що порушують норми цього Закону, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством України. Коментована стаття визначає, що відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання у зв'язку з неправомірним застосуванням до нього адміністративно-господарських санкцій, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому ГК та іншими законами. Порядок відшкодування збитків у сфері господарювання передбачений статтями 224—229 ГК.