Гарантії переказу та використання доходів від іноземних інвестицій

Стаття 398. Гарантії переказу та використання доходів від іноземних інвестицій
1. Іноземним інвесторам після сплати ними податків, зборів (обов'язкових платежів) гарантується безперешкодний негайний переказ за кордон їхніх доходів, прибутків та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах від здійснення інвес­тицій.
2. Порядок переказу за кордон зазначених коштів встановлюється Національним банком України. Доход іноземного інвестора або інші кошти, одержані в Україні у грив­нях або іноземній валюті від здійснення інвестицій, можуть реінвестуватися в Україні в порядку, встановленому законодавством.
1. Коментована частина, а також ст. 12 Закону «Про режим іноземного інвестування» за­кріплюють гарантію безперешкодного негайного переказу за кордон коштів в іноземній ва­люті, одержаних на законних підставах від здійснення інвестицій.
Відповідно до абз. 5 пп. «а» п. 4 ст. 5 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» здійснення платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді до­ходу (прибутку) від іноземних інвестицій не потребує отримання індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій.
Негайний переказ означає переказ без затримки, протягом нормально необхідного для цього часу.
2. Порядок повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвесто­ром від інвестиційної діяльності в Україні, встановлений розд. III Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління НБУ від 10 серп­ня 2005 р. № 280.
Купівля іноземної валюти з метою повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності Е Україні, здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління НБУ від 10 серпня 2005 р. № 281.
Уповноважений банк здійснює перерахування за кордон прибутків, доходів та інших коштів, одержаних іноземним інвестором у результаті здійснення інвестицій, на підстав: засвідченої в установленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений іно­земним інвестором в Україні податок на прибуток (дохід) або легалізованої довідки (чи її но­таріально засвідченої копії), виданої компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України про уникнення подвійного оподаткування, яка підтвер­джує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уник­нення подвійного оподаткування доходів (п. 3.8 Положення про порядок іноземного інвесту­вання в Україну).