Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяль­ності

Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяль­ності
1. У разі припинення інвестиційної діяльності на території України іноземний інвес­тор має право на повернення своїх інвестицій не пізніше шести місяців після припинення цієї діяльності, а також доходів за цими інвестиціями у грошовій або товарній формі, якщо інше не встановлено законом або угодою сторін.
1. Коментована стаття закріплює гарантію репатріації іноземних інвестицій та доходів від них у разі припинення інвестиційної діяльності.
Відповідно до абз. 6 пп. «а» п. 4 ст. 5 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності не потре­бує отримання індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій.
Уповноважений банк протягом шести місяців з дати звернення іноземного інвестора до банку щодо купівлі та/або перерахування іноземної валюти за межі України без подання ви­писки (довідки) банку про фактичне надходження в Україну грошових коштів, що були вкла­дені ним в об'єкти інвестування в Україні, відповідно до статті 64 Закону України «Про бан­ки і банківську діяльність» має право звернутися за інформацією про такого іноземного інвестора до відповідних органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю іноземного інвестора (п. 3.10 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну).
Іноземний інвестор має право на повне або часткове повернення грошовими коштами його майнової інвестиції, у тому числі здійсненої шляхом ведення спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи, якщо інше не передбачено міжнародними дого­ворами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Підтвердженням вартості майнової іноземної інвестиції є звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), складений суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» на час внесення іноземної ін­вестиції. Підтвердженням вартості майнової іноземної інвестиції, здійсненої до набрання чинності цим Законом, є вантажна митна декларація та/або інформаційне повідомлення про здійснення іноземної інвестиції (п. 3.6 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну).