Вход

Гарантії доставки товарів до митного органу призначення

Стаття 162. Гарантії доставки товарів до митного органу призначення
Власники товарів (уповноважені ними особи) можуть надавати митним органам гарантії щодо обов'язкової доставки товарів до митного органу призначення.

Види, умови та порядок застосування гарантій визначаються законом.
Відповідно до положень коментованої статті власники товарів або уповноважені ними особи можуть надавати митним органам гарантії щодо обов'язкової доставки товарів до митного органу призначення.
Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. №700 (зі змінами та доповненнями), визначає порядок надання фінансових гарантій митним органам під час переміщення транзитом через територію України товарів, на які законодавством встановлено акцизний збір (далі - товари), їх власниками або уповноваженими особами.
Під фінансовою гарантією розуміється спосіб грошового забезпечення виконання зобов'язань перевізника щодо вивезення товарів, заявлених під час увезення в Україну як транзитні.
Надання фінансових гарантій запроваджується як запобіжний захід з метою дотримання перевізниками умов, шляхів і напрямів транзиту, а також для забезпечення внесення передбачених законодавством обов'язкових платежів у разі порушення перевізником взятих ним зобов'язань щодо доставки товарів до митниці призначення. Фінансові гарантії митним органам України надаються гарантом на основі угоди з Держмиткомом. Сума фінансових гарантій відповідає розміру всіх обов'язкових платежів, визначених для цих товарів законодавством, тобто акцизного збору, мита, податку на добавлену вартість, митних та інших зборів, нарахованих згідно з порядком, установленим для оподаткування таких товарів у разі ввезення їх в Україну з метою вільного використання. Власник товарів або уповноважена ним особа на власний розсуд обирає один із видів фінансових гарантій як альтернативу охороні та супроводженню товарів митними органами чи перевезенням на умовах Митної конвенції про міжнародні перевезення 1975 року (Конвенції МДП).
У разі переміщення товарів транзитом через територію України митним органам надаються такі види фінансових гарантій:
- гарантія банку
- грошова застава;
- страхування фінансової відповідальності перевізника.
Гарантії банків надаються безпосередньо митним органам або можуть застосовуватися як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками.
Фінансові гарантії у формі договору страхування фінансової відповідальності перевізника застосовуються як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками.
Фінансове забезпечення наданих незалежним фінансовим посередником гарантій провадиться шляхом укладення із страховиком договору страхування фінансової відповідальності перевізника перед митним органом щодо обов'язкової своєчасної доставки товару до митниці призначення або шляхом отримання від перевізника застави у розмірі митного боргу чи отримання гарантії банку на суму митного боргу.
Положення про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1996 р. №1216, визначає умови та загальний порядок надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів, на які встановлено акцизний збір, до митниць призначення, заявлених як транзитні (далі - товари), під час ввезення на митну територію України в частині отримання передбачених законодавством обов'язкових платежів.
Незалежним фінансовим посередником є уповноважена Держмиткомом юридична особа, зареєстрована в Україні у формі повного або командитного товариства (далі - гарант).
Надання фінансової гарантії Держмиткому передбачає безумовне зобов'язання гаранта сплатити митний борг у разі невиконання перевізником зобов'язання щодо вивезення товару.
Фінансові гарантії митним органам надаються гарантом. Фінансове забезпечення наданих гарантій провадиться гарантом шляхом укладання договорів страхування відповідальності перевізника перед митними органами щодо обов'язкової своєчасної доставки товару до митниці призначення із страховиком або шляхом отримання від перевізника застави у розмірі митного боргу, чи отримання гарантійного листа уповноваженого банку на суму митного боргу. Відносини і порядок взаємодії Держмиткому та гаранта визначаються генеральною угодою.
Оформлення фінансових гарантій здійснюється перевізником завчасно, до подання товарів до митного оформлення. Товари, щодо яких немає фінансових гарантій на час подання до митного оформлення, затримуються митницею відправлення до оформлення таких гарантій. Усі пов'язані з цим витрати (збереження, охорона, стоянка тощо) здійснюються за рахунок перевізника.
Надання фінансових гарантій митним органам обов'язкове для товарів, що ввозяться транзитом на митну територію України під зобов'язання про вивезення незалежно від виду транспорту, яким вони переміщуються, за винятком переміщення:
- автотранспортом із застосуванням книжок МДП (CARNET TIR) згідно з Конвенцією МДП 1975 року;
- із застосуванням охорони і супроводження митними органами із залученням підрозділів МВС;
- трубопровідним транспортом;
- фізичними особами в обсягах, які не обкладаються акцизним збором;
- каналами поштового зв'язку.
У разі наміру здійснити транзитне перевезення товару його власник або уповноважена ним особа звертається до представника гаранта та у взаємодії з ним обирає один із видів фінансового забезпечення гарантії, що надається гарантом Держмиткому.
Для фінансового забезпечення гарантії шляхом надання гарантійного листа банку гарант отримує гарантію уповноваженого Держмиткомом банку за рахунок перевізника.
Для фінансового забезпечення гарантії шляхом застави перевізник згідно з договором застави перераховує гаранту заставу, відповідну сумі митного боргу.
Заставлене майно повертається гарантом заставодавцю після повного виконання його обов'язків перед митними органами за підтвердженням митниці призначення на підставі фактичних даних про перетин товаром митного кордону України. У противному разі застава перераховується гарантом пропорційно до невиконаних зобов'язань перевізника митним органам як покриття митного боргу.
Для фінансового забезпечення гарантії шляхом страхування фінансової відпові­дальності перевізника гарант від свого імені та за рахунок перевізника здійснює укладання договору страхування його відповідальності із страховиком, уповноваженим Держмиткомом.
Відповідно до положень ст. 333 Господарського кодексу України фінансова діяльність суб'єктів господарювання включає грошове та інше фінансове посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування. Фінансовим посередництвом є діяльність, пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями. Страхуванням у сфері господарювання є діяльність, спрямована на покриття довготермінових та короткотермінових ризиків суб'єктів господарювання з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без такого використання.
Згідно з положеннями ст. 352 Господарського кодексу України страхування - це діяльність спеціально уповноважених державних організацій та суб'єктів господарювання (страховиків), пов'язана з наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їхніх майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів. Страхування може здійснюватися на основі договору між страхувальником і страховиком (добровільне страхування) або на основі закону (обов'язкове страхування).
За договором страхування страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування, а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.
Термін дії договору страхування, утримання застави або гарантійного листа банку відповідає терміну дії зобов'язань перевізника щодо вивезення товару з митної території України згідно з вимогами митного законодавства. Початок та закінчення зазначеного терміну визначається митницями відправлення та призначення на підставі фактичних даних митниці про перетин митного кордону України товаром без зміни його стану.
У разі порушення перевізником зобов'язань щодо вивезення товару (за винятком обставин, визначених митними правилами) ввезені товари вважаються призначеними до вільного обігу на території України, а гарант забезпечує митним органам повне відшкодування митного боргу.
Під час ввезення товарів на територію України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митниці відправлення на митному кордоні, крім документів, установлених митним законодавством про транзит, оригінал документа, що підтверджує надання гарантом фінансової гарантії Держмиткому, а саме - гарантійного листа банку або свідоцтва про внесення застави чи страхового поліса. Гарантійний документ видається перевізнику у чотирьох примірниках - для представників гаранта на митниці відправлення і на митниці призначення та для митниці відправлення і для митниці призначення. Для внутрішньої звітності перевізника залишаються оригінали відповідних договорів, що супроводжують отримання фінансової гарантії.
Підтвердженням виконання перевізником своїх зобов'язань є доставка ввезених товарів без зміни їх стану чи зменшення (збільшення) кількості або зміни якісних характеристик до митниці призначення у встановлені митними органами строки та пред'явлення таких товарів до митного оформлення в зазначеному місці та в визначений термін.
Якщо у встановлений термін вантаж не прийшов до митниці призначення, остання негайно надсилає митниці відправлення каналами електронного зв'язку повідомлення про ненадходження вантажу та після уточнення відповідних обставин передає інформацію про порушення зобов'язання про транзит управлінню з організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмиткому. Останнє протягом трьох робочих днів від моменту отримання такої інформації надсилає гарантові повідомлення про необхідність сплати гарантійних коштів згідно з умовами відповідних договорів.
У разі порушення перевізником встановлених маршруту та (або) терміну транзиту митниця призначення вживає відповідних заходів, передбачених митним законодавством. При цьому суми отриманих фінансових гарантій не стягуються, а в разі їх попереднього стягнення - повертаються гаранту у встановленому порядку.
Слід зазначити, що крім вищенаведених постанов, питання гарантії доставки товарів до митного органу призначення врегульовується такими нормативно-правовими документами: наказом Державної митної служби України від 19.03.1997 р. №113 (зі змінами та доповненнями), яким затверджено Інструкцію про організацію роботи митних органів України з незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів у митниці призначення; наказом Державної митної служби України від 29.07.1998 р. №447 (зі змінами та доповненнями), яким затверджено Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією, та іншими.