Вход

Галузі народного господарства та їх класифікація

Стаття 260. Галузі народного господарства та їх класифікація
1. Сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види виробничої діяльності, складає галузь.
2. Загальна класифікація галузей народного господарства є складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і статистичної інформації, якaвикористовується суб'єктами господарювання та іншими учасниками господар­ських відносин, а також органами державної влади та органами місцевого самоврядування в процесі управління господарською діяльністю.
3.Вимоги до класифікації галузей народного господарства встановлюються законом.
1. На основі суспільного розподілу праці об'єктивно складається галузева диференціація національної економіки, концентрація суб'єктів господарювання, що беруть участь у здійсненні однорідної економічної діяльності, у відповідні галузі народного господарства. Згідно з ч. 1 коментованої статті, галузь — це сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види виробничої діяльності.
2. Галузева класифікація є частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і статистичної інформації, яка використовується в інформаційних автоматизованих системах управління, у податкових органах — для розрахунку податків, органах державної реєстрації суб'єктів господарювання, інших органах виконавчої влади, підприємствах і організаціях.
Належність до тієї чи іншої галузі є класифікаційною ознакою суб'єкта господарювання, що відбивається у його ідентифікаційному коді, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання. КВЕД побудовано так, що виділені об'єкти охоплюютьусі або майже всі види діяльності, які здійснюються в будь-якій галузі господарства. На­лежність суб'єкта господарювання до певної галузі визначається за основним видом його діяльності. З введенням у дію КВЕД було припинено чинність Загальної класифікації галузей народного господарства (ЗКГНГ), затвердженої наказом Мінстату України від 24 січня -94 р. №21.
3. Класифікаційні ознаки суб'єктів господарювання є елементом правопорядку у сфері господарювання, від якого залежить режим їх функціонування, обсяг і зміст їх прав та обов'язків. За ч. 7 ст. 58 ГК на печатках і штампах суб'єкта господарювання має зазначатись ідентифікаційний код, під яким даного суб'єкта включено до державного реєстру суб'єктів господарювання, або ідентифікаційний код громадянина-підприємця; наявність печатки з ідентифікаційним кодом у підприємства передбачена також ч. 4 ст. 62 ГК. Відтак, необхід­ним є чітке правове регулювання відносин, які виникають у зв'язку з класифікацією галузей народного господарства, що впливає на ідентифікацію господарюючих суб'єктів, породжуючи відповідні правові наслідки. Так, згідно з ч. 2 ст. 52 ГК некомерційна господарська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання державного або комунального секторів економіки на основі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування у тих галузях (видах діяльності), у яких відповідно до ст. 12 ГК забороняється
підприємництво. Згідно з ч. 5 ст. 116 ГК законом можуть бути визначені галузі господарювання, в яких встановлюється загальний розмір участі іноземного інвестора виходячи з вимог національної безпеки тощо.
З огляду на велику значущість вказаної кваліфікації, ч. З коментованої статті передбаче­но, що вимоги до неї встановлюються законом. До цього часу такого закону ще не прийнято. Його прийняття дозволило б: упорядкувати відносини, пов'язані з визначенням класифікаційних ознак суб'єктів господарювання при їх державній реєстрації та їх ідентифікацією за видами діяльності; відносини суб'єктів господарювання з органами влади, пов'язані з надан­ням статистичної інформації відповідно до ч. 8 ст. 19 ГК, податкові відносини тощо.