Форми та види банківського кредиту

Стаття 347. Форми та види банківського кредиту
1.У сфері господарювання можуть використовуватися банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші форми кредиту.
2. Кредити, які надаються банками, розрізняються за:
строками користування (короткострокові — до одного року, середньострокові — до трьох років, довгострокові — понад три роки); способом забезпечення; ступенем ризику; методами надання; строками погашення;
іншими умовами надання, користування або погашення.
1.Відповідно до ч. 1 коментованої статті та ст. 49 Закону про банки суб'єкти господар­ської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний.
Банківський кредит надається суб'єктам кредитування всіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором.
Комерційний кредит — це товарна форма кредиту. Учасники кредитних відносин при комерційному кредиті регулюють свої стосунки і можуть використовувати платіжні засоби у вигляді векселів.
Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом:
оплати боржником за векселем;
передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі (крім бан­ків та інших кредитних установ);
переоформлення комерційного кредиту на банківський.
Лізинговий кредит — відносини між суб'єктами лізингу, які виникають у разі оренди май­на і супроводжуються укладенням лізингової угоди.
Іпотечний кредит — особливий вид відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.
Консорціумний кредит — форма кредиту, що надається банківським консорціумом шля­хом:
а) акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням креди­ту позичальникам;
б) гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою банків;
в) зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучен­ня інших банків для участі в консорціумній операції.
2.Кредити, які надаються банками, поділяються: за строками користування на:
а) короткострокові — до одного року: можуть надаватися банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку з витратами виробництва та обігу, не забез­печених надходженням коштів у відповідному періоді;
б) середньострокові — до 3 років: можуть надаватися на оплату обладнання, поточні ви­трати, на фінансування капітальних вкладень;
в) довгострокові — понад 3 роки: можуть надаватися для формування основних фондів. Об'єкти кредитування — капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію тощо;
за забезпеченням на:
а) забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);
б) гарантовані (банками, іншими фінансовими установами);
в) з іншим забезпеченням (порука, свідоцтво страхової організації);
г) незабезпечені (бланкові); за ступенем ризику на:
а) стандартні кредити;
б) кредити з підвищеним ризиком; за методами надання на:
а) кредити, що надаються у разовому порядку;
б) кредити, що надаються відповідно до кредитної лінії. Під кредитною лінією розумієть­ся згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлених розмірів, за певний відрізок часу без проведення додаткових спеціальних переговорів;
= гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням комісії за зобов'язання);
застроками погашення на:
а) кредити, що погашаються водночас;
б)кредити, що погашаються у розстрочку;
в) кредити, що погашаються достроково (на вимогу кредитора або за заявою позичальника);
г) кредити, що погашаються з регресією платежів;
д) кредити, що погашаються після обумовленого періоду (місяця, кварталу).