Форми митного контролю

Стаття 41. Форми митного контролю

Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом:
1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;
2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);
3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;
4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;
5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;
6) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом;
7) використання інших форм, передбачених цим Кодексом та іншими законами України з питань митної справи.
Порядок здійснення митного контролю визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до норм цього Кодексу.

1. У коментованій статті законодавець закріплює безпосередні форми митного контролю. Форми митного контролю - це набір способів та методів діяльності, інструментарій, за допомогою якого посадові особи митних органів виконують завдання, покладені на Державну митну службу України.
2. Митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю. Перевірка необхідних для досягнення мети такого контролю документів на товари та транспортні засоби — документальний контроль - провадиться з метою встановлення їх відповідності встановленим у законодавстві вимогам щодо переміщення товарів і предметів через митний кордон держави, а також норм відповідних міжнародних договорів, укладених в установленому законом порядку. Документи, які перевіряються, умовно можна поділити на митні, товарно-транспортні, зовнішньоторгові та інші.
Перелік відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів, як і форма письмової митної декларації для оголошення громадянами відомостей про товари та інші предмети, що переміщуються ними через митний кордон України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №748.
3. Митний контроль здійснюється шляхом застосування митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян). Він проводиться з метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів. У такий спосіб реалізується право і водночас обов'язок митних органів безпосереднього здійснення митної справи (докладніше див. коментар до статей 55, 57 МК).
3. Облік товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митний кордон України - окрема форма митного контролю як окремого виду державного контролю. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це реєстрація митним органом зазначених товарів і транспортних засобів на паперових і електронних носіях для ефективного здійснення митних процедур, збирання відомостей митної статистики, контролю за додержанням режиму законності учасниками митних відносин (див. коментар до ст. 58 МК).
4. Відповідно до норми кодифікованого акту у галузі митної справи формою митного контролю є усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств - це отримання посадовою особою митного органу інформації, що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією. Згідно з вимогою МК усне опитування має супроводжуватися складанням відповідного протоколу, форма якого затверджується Державною митною службою України (див. коментар до ст. 59 МК). Очевидна надмірна формалізація усного опитування на практиці компенсується фактичною відсутністю протокольної форми.
5. Перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України, - наступна форма митного контролю. Вона полягає у проведенні митними органами на підприємствах дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, встановленим цим Кодексом та іншими законами України (докладніше див. коментар до ст. 60 МК).
6. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися підконтрольні митним органам товари і транспортні засоби, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на них законом, - форма митного контролю, прямо передбачена МКУ. Такий огляд здійснюється з метою перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх увезення, а також правильності та повноти сплати податків і зборів; перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації; перевірки дотримання встановлених цим Кодексом та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи. Після огляду складається акт, в якому фіксуються результати огляду територій та приміщень посадовою особою митного органу (докладніше див. коментар до ст. 61 МК).
7. МКУ припускає можливість використання інших форм, передбачених цим Кодексом та іншими законами України з питань митної справи. Використання інших форм, передбачених цим Кодексом та іншими законами України з питань митної справи, - це, зокрема, проведення ідентифікації товарів, предметів, транспортних засобів (див. коментар до ст. 64 МКУ). Застосування різноманітних технічних засобів, службових собак, спостереження за реакцією фізичної особи, обстеження різноманітних об'єктів, аналіз типових порушень митних правил та ін. не являються формами митного контролю в сенсі основного кодифікованого акта в галузі митної справи.
8. Порядок здійснення митного контролю визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до норм цього Кодексу. Так, наприклад, «Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуск через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. №1986, встановлює, що митний контроль, оформлення та пропуск через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження, здійснюється митним органом на підставі дозволу уповноваженого органу державної влади, що виконує відповідні контрольні функції, та відповідно до типових технологічних схем здійснення митного контролю автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України після завершення установлених законодавством інших видів контролю санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологіч­ного та за переміщенням культурних цінностей), необхідних для цього товару.Стаття 41. Форми митного контролю