Вход

Фондова біржа

Стаття 360. Фондова біржа
1. Для забезпечення функціонування ринку цінних паперів утворюється фондова біржа. Порядок утворення та провадження діяльності фондової біржі визначається за­коном.
(Частина перша статті 360 в редакції Закону № 3480-IVвід 23.02.2006)
2.Фондова біржа створюється засновниками — торговцями цінними паперами в по­рядку, встановленому законом.
3. Діяльність фондової біржі спрямовується виключно на організацію укладання угод купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних. Фондова біржа не може здійснюва­ти операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також ви­конувати функції депозитарію.
4. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації від­повідно до закону.
1. Частиною 1 коментованої статті встановлено, що фондова біржа утворюється для забез­печення функціонування ринку цінних паперів. Ринок цінних паперів (фондовий ринок) — це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів та їх похідних (деривативів). Учасниками фондового ринку є емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку. Од­ним із професійних учасників фондового ринку, що здійснює діяльність з організації торгів­лі на фондовому ринку, є фондова біржа.
Порядок утворення фондової біржі та провадження нею діяльності як організатором тор­гівлі на фондовому ринку (ринку цінних паперів), визначається Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р.
Згідно з цим Законом фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відпо­відальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами і прова­дить свою діяльність відповідно до ЦК, законів, що регулюють питання утворення, діяльно­сті та припинення юридичних осіб (зокрема законів України «Про господарські товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -— підприємців»), з особливо­стями, визначеними вказаним Законом.
Відповідно до ст. 23 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фондова бір­жа зобов'язана оприлюднювати та надавати ДКЦПФР таку інформацію:
— перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-про­дажу цінних паперів на фондовій біржі;
— перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу;
— обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів, загальна вартість укладе­них договорів, курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений ДКЦПФР, яка також визначає порядок і форми подання зазначеної інформації та здійснює контроль за розкриттям інформації фондовими біржами.
2. Фондова біржа утворюється не менш як двадцятьма засновниками — торговцями цін­ними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондо­вому ринку, або їх об'єднанням, що налічує не менш як двадцять торговців цінними папера-
Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.
Торговці цінними паперами — господарські товариства, для яких операції з цінними па­перами є виключним видом діяльності, а також банки.
Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі.
У разі анулювання отриманої торговцем цінними паперами ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку його членство у фондовій біржі тимчасово зупи­няється до поновлення ним ліцензії або подання до біржі листа щодо виключення його з чле­нів біржі. Інші підстави припинення або тимчасового зупинення членства у фондовій біржі визначаються правилами останньої.
3. Яквстановлено ч. 4 ст. 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку — це діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інфор­маційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між чле­нами організатора торгівлі.
Виходячи з цього ч. З коментованої статті встановлено заборону фондовій біржі здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.
Фондова біржа створює організаційні умови для укладення договорів з цінними паперами шляхом котирування цінних паперів на основі даних попиту і пропозицій, отриманих від учасників торгів на фондовій біржі,
У торгах на фондовій біржі мають право брати участь члени фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства.
Торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами останньої, які затверджуються бір­жовою радою та реєструються ДКЦПФР.
4. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, яка здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юри­дичних осіб та фізичних осіб — підприємців».
Статут фондової біржі затверджується її вищим органом. У статуті зазначаються: найме­нування і місцезнаходження фондової біржі; порядок управління і формування її органів та їх компетенція; мета діяльності, підстави та порядок припинення діяльності фондової біржі, розподілу майна фондової біржі у разі її ліквідації.
Фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії ДКЦПФР.