Вход

Дозвіл на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання

Стаття 100. Дозвіл на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання
Приміщення, резервуар або майданчик можуть бути використані як склад тимчасового зберігання за наявності належним чином оформленого дозволу відповідного митного органу.
Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання визначається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде облік складів тимчасового зберігання та дозволів на їх відкриття, що видаються митними органами.
Якщо власник складу тимчасового зберігання не виконує обов'язків, додаткових вимог або обмежень, зазначених у статтях 104 - 106 цього Кодексу, дозвіл на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання може бути анульований митним органом, який його видав.
Порядок оскарження анулювання дозволу власником складу тимчасового зберігання визначається законом.
У коментованій статті законодавець регламентує порядок надання дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання.
Відповідно до ч.І коментованої статті суб'єкти господарської діяльності, у власності, володінні або користуванні яких перебуває складське приміщення, резервуар чи майданчик, які в установленому законом порядку отримали Дозвіл відповідного митного органу мають право використовувати їх як склади тимчасового зберігання. Визначення СТЗ див. в коментарі до ст. 99 МК. Дозвіл видається на одне або декілька складських приміщень, резервуарів, майданчиків митним органом, у зоні діяльності якого вони розташовані. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір використати складське приміщення, резервуар або майданчик як СТЗ, подає митному органу, у зоні діяльності якого розташовано складське приміщення, резервуар чи майданчик, заяву про видачу Дозволу. До заяви додаються:
- економічне обґрунтування доцільності організації СТЗ (для СТЗ відкритого типу);
- нотаріально завірені копії установчих і реєстраційних документів (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію) суб'єкта господарської діяльності;
- копія ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера (у разі наміру заявника організувати СТЗ відкритого типу);
- документи, що підтверджують право власності (володіння, користування) на складське приміщення, резервуар, майданчик;
- плани складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що використо­вуватимуться як СТЗ, і розміщення їх на території, а також для СТЗ відкритого типу - плани приміщень для посадових осіб митного органу;
- плани (схеми) охоронної та протипожежної сигналізації, погоджені відповідними службами;
- перелік осіб, які матимуть право доступу на територію СТЗ.
Заява розглядається митним органом протягом місяця з дня її надходження. При вирішенні питання про видачу Дозволу митний орган ураховує такі фактори:
а) розташування складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що використовуватимуться як СТЗ, в аеропорту, порту, на аеродромі, залізничній станції, у безпосередній близькості до пункту пропуску через державний кордон України, на території підприємства, у промисловій зоні;
б) віддаленість складського приміщення, резервуара, майданчика, шс використовуватимуться як СТЗ відкритого типу, від інших СТЗ відкритого типу:
в) кількість та спеціалізацію СТЗ, що діють у зоні діяльності митного органу, і засновуваного СТЗ відкритого типу.
При цьому митний орган перевіряє відповідність відомостей, зазначених у поданих документах, і стану складських приміщень, резервуарів, майданчиків вимога:: чинного митного законодавства. За результатами огляду складається акт, форма якого затверджується Держмитслужбою України. Дозвіл видається митним органом на підставі наказу митного органу, у якому зазначаються: номер Дозволу; назва суб'єкт;
господарської діяльності, якому видається Дозвіл; місцезнаходження СТЗ. Дозвіл діє безстроково за умови виконання власником СТЗ вимог митного законодавства.
Відповідно до ч.З коментованої статті Державна митна служба України веде облік складів тимчасового зберігання та дозволів на їх відкриття, що видаються митними органами. Відповідно до п.6.2. Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.10.2003 р. №674 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 07.12.2006 р. №1088), митний орган протягом доби після видачі або анулювання чи скасування Дозволу вносить відомості про це до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України. Ці відомості повинні містити: номер Дозволу; дату видачі Дозволу; дату анулювання (скасування) Дозволу; назву власника СТЗ; назву СТЗ; код підприємства -власника СТЗ за ЄДРПОУ; дату й номер наказу, на підставі якого видано (анульовано, скасовано) Дозвіл; дані про СТЗ (складське приміщення, резервуар, критий майданчик, відкритий майданчик); дані про площу (об'єм) СТЗ у кв. м (куб. м); причини й підстави анулювання (скасування) Дозволу.
Відповідно до ч.4 коментованої статті митний орган, яки надав Дозвіл, має право анулювати його у випадку, коли власник складу тимчасового зберігання не виконує обов'язків, додаткових вимог або обмежень, зазначених у статтях 104-106 цього Кодексу. Дозвіл може бути скасований митним органом, що його видав, якщо:
- власник СТЗ утратив право власності, володіння чи користування на одне або декілька складських приміщень, резервуарів чи територію майданчика, що входять до складу СТЗ;
- суб'єкт господарської діяльності - власник СТЗ ліквідується згідно із законодавством України;
- власником СТЗ подано заяву про скасування Дозволу;
- сталися зміни даних (назви підприємства; коду підприємства за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; складських потужностей тощо), зазначених у Дозволі. Митним органом, що видав Дозвіл, видається наказ про його анулювання або скасування. Анульований або скасований Дозвіл підлягає здачі в митний орган, що його видав, і зберігається в справах цього митного органу.