Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідаль­ності

Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідаль­ності
1. Учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтере­си інших суб'єктів, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення їм претензії чи звернення до суду.
2. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб'єкт господарювання чи інша юридична особа — учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.
3.У претензії зазначаються:
повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи (осіб), якій претензія пред'являється;
дата пред'явлення і номер претензії;
обставини, на підставі яких пред'явлено претензію;
докази, що підтверджують ці обставини;
вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;
сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
платіжні реквізити заявника претензії;
перелік документів, що додаються до претензії.
4.Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватися до претензії.
5.Претензія підписується повноважною особою заявника претензії або його представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом або вручається адресатові під розписку.
6. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено цим Кодексом або іншими законодавчими актами. Обгрунтовані вимоги заявника одержувач претензії зобов'язаний задовольнити.
(Частина шоста статті 222 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2705-IVвід 03 06.2005)
7. При розгляді претензії сторони у разі необхідності повинні звірити розрахунки, провести експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.
8.Про результати розгляду претензії заявник має бути повідомлений письмово. Відповідь на претензію підписується повноважною особою або представником одержува­ча претензії та надсилається заявникові рекомендованим або цінним листом або вручається йому під розписку.
(Частину дев'яту статті 222 виключено на підставі Закону № 2705-IVeid 23.06.2005)
1. Поняття досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності вперше введено в обіг коментованою статтею. Метою досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності є безпосереднє врегулювання спору з порушником, яке передує зверненню потерпілої сторони до суду.
Частина 1 містить загальне правило, згідно з яким учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення їм претензії чи звернення до суду. Декларативність цієї норми зумовлена відсутністю будь-яких санкцій за невиконання правопорушником обов'язку поновити порушені права або інтереси інших суб'єктів.
2. Згідно з ч. 2 коментованої статті суб'єкт господарювання чи інша юридична особа — учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. Проте таке право він може реалізувати лише у разі коли його вимоги стосуються відшкодування збитків або застосування штрафних санкцій (стягнення неустойки, штрафу, пені). Якщо ж вимоги не пов'язані із застосуванням майнових санкцій, положення коментованої статті на них не поширюються. У таких випадках слід виходити з положень, встановлених розділом II «Досудове врегулювання господарських спорів» ГПК.
3. Претензія, що пред'являється до порушника у письмовій формі, має містити такі відо­мості:
повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи (осіб), якій претензія пред'являється;
дата пред'явлення і номер претензії;
обставини, на підставі яких пред'явлено претензію;
докази, що підтверджують ці обставини;
вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;
сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії; перелік документів, що додаються до претензії.
4. До претензії додаються (в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях) докумен­ти, що підтверджують вимоги заявника. Якщо у другої сторони є зазначені документи, то ве­ни можуть не додаватися до претензії.
5.Претензія підписується повноважною особою заявника претензії або його представни­ком і надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом або вручається адресатовіпід розписку.
6.Претензія розглядається у місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не вста­новлено ГК або іншими законодавчими актами. Так, відповідно до ч. 2 ст. 7 ГПК у тих випад­ках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виробником, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців.
Частина 6 коментованої статті встановлює обов'язок одержувача претензії задовольнити обґрунтовані вимоги заявника, за невиконання якого відповідальність у законодавстві не пе­редбачена.
7. При розгляді претензії сторони, у разі необхідності, повинні звірити розрахунки, про­вести експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору
8.Про результати розгляду претензії заявник має бути повідомлений письмово. Відповідь на претензію підписується повноважною особою або представником одержувача претензії та надсилається заявникові рекомендованим або цінним листом або вручається йому під розписку.