Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт

Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт
1.За договором підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт підряд­ник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну документацію або ви­конати обумовлені договором проектні роботи, а також виконати досліджувальні робо­ти, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх.
2.До відносин, що виникають у процесі виконання проектних та досліджувальних робіт, можуть застосовуватися положення статті 318 цього Кодексу.
3.Підрядник несе відповідальність за недоліки проекту, в тому числі виявлені в про­цесі його реалізації та експлуатації побудованого за даним проектом об'єкта.
4.У разі виявлення недоліків проекту підрядник зобов'язаний безоплатно перероби­ти проект, а також відшкодувати замовнику збитки, спричинені недоліками проекту.
5.Позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом десяти років, а якщо збитки замовнику завдано проти­правними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, — протягом тридцяти років з дня прийняття побудованого об'єкта.
1. Будівництву об'єкта має передувати його проектування (включає розробку передпроектних документів, що обґрунтовують техніко-економічні показники об'єкта будівництва, та проектно-кошторисної документації) і проведення досліджувальних робіт (наприклад до­слідження геологічних, гідрогеологічних умов будівельного майданчика). Проведення по­дібних робіт зазвичай здійснюється на підставі відповідного договору — підряду на прове­дення проектних і досліджувальних робіт. За цим договором підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну документацію або виконати обумовлені догово­ром роботи (проектні, досліджувальні), а замовник зобов'язується надати необхідні для виконання таких робіт відомості та/або документацію (дозволи), прийняти й оплатити їх.
2. Регулювання відносин, які виникають у процесі виконання проектних і досліджуваль­них робіт, може здійснюватися із застосуванням відповідних положень ст. 318 ГК. При укла­денні та виконанні таких договорів мають враховуватися положення інших нормативно-пра­вових актів, що визначають особливості проведення зазначених робіт: законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про планування і забудову територій» (у рад застосування в проекті інновацій — законів «Про інноваційну діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»); постанов КМУ: «Про затверджен­ня Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів» від 25 листопада 1999 р «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та затвердження їх комплексної державної експертизи» від 11 квітня 2002 р. тощо.
3.На підрядника за цим договором покладається відповідальність за недоліки проекту. Якщо останні стосуються питань, які відповідно до ч. 1 ст. 8 і ст. 15 Закону «Про інвестицій­ну діяльність» підлягають обов'язковій державній експертизі (санітарного та епідеміологіч­ного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної безпе­ки, міцності, надійності та необхідної довговічності будинків і споруд, архітектурна, вимог), то недоліки зазвичай виявляються у процесі проведення такої експертизи і відповід­но до вимог постанови КМУ від 11 квітня 2002 р. № 483 такий проект не може отримати позитивного висновку комплексної державної експертизи, без якого він не повинен затверджуватися і реалізовуватися. Відтак, вчасне усунення підрядником таких недоліків необхідне для реалізації інвестицій, що вкладаються інвестором-замовником в об'єкти будівництва, і, відповідно, — для укладення договорів з виконавцями будівельних і пов'язаних з ними робіт.
Виявлені у процесі реалізації проекту та експлуатації побудованого за даним проектом об'єкта недоліки, що не були зафіксовані в процесі проведення комплексної державної екс­пертизи, також підлягають усуненню підрядником.
4. Переробка проекту з метою усунення виявлених недоліків здійснюється підрядником за власний рахунок, що не звільняє його від обов'язку відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту.
5.Тривалість строків позовної давності для подання позову про відшкодування замовни­ку збитків, спричинених недоліками проекту, залежить від ступеня тяжкості негативних на­слідків реалізованого проекту. За загальним правилом строк позовної давності становить десять років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, що призве­ли до руйнувань, аварій, обрушень, — тридцять років.
Перебіг строку позовної давності починається з дня прийняття побудованого об'єкта.
Примітка. У ЦК міститься низка статей щодо підряду на проектні та пошукові роботи (статті 887—891) та виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та техно­логічних робіт (статті 892—900), у тому числі пов'язаних з будівництвом об'єктів виробни­чого призначення.