Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у вищих закладах освіти та аспірантурі

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:
1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих закладах освіти:
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 10 календарних днів щорічно,
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів щорічно,
незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — ЗО календарних днів щорічно;
2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих закладах освіти:
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів щорічно,
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — ЗО календарних днів щорічно,
незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 40 календарних днів щорічно;
3) на період складання державних іспитів у вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації — ЗО календарних днів;
4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, — два місяці, а у вищих закладах освіти третього і четвертого рівнів акредитації — чотири місяці.
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додатко¬ва оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю ЗО календарних днів.
Для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватися інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.
(Стаття 216 і І ІМІІШЛШ. внесеними ігідни І Указом II ВР № 6237-10 від 21.12.83, Законом № 263/95-ВР від 05.07.95; в редакції Закону № I17-XIV від 18.09.98)
1. Виша освіта в Україні забезпечує фундаментальну наукову, професійну і практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової і професійної підготов¬ки, перепідготовку і підвищення їх кваліфікації.
2. Вищими навчальними закладами І рівня акредитації є професійно-технічні училища, технікуми та інші прирівняні до них навчальні заклади, які випускають молодших спеціалістів.
3. Вищими навчальними закладами II рівня акредитації є коледжі та інші прирівняні до них вищі навчальні заклади, які випускають бакалаврів.
4. До вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації належать університети, академії, інститути, консерваторії, які випускають спеціалістів, магістрів.
5. Залежно від рівня акредитації вищого навчального закладу і від курсу, додаткові оплачувані відпустки надаються тим студентам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою формою навчання, а з заочною формою навчання — незалежно від рівня акредитації.
Працівник вважається таким, що успішно навчається, якщо він набуває вищу освіту на вечірніх чи заочних відділеннях без незадовільних оцінок, своєчасно складає екзаменаційну сесію. У разі, коли студент під час сесії одержав незадовільну оцінку, але пересклав іспит протягом екзаменаційної сесії, вважається, що цей студент навчається успішно і має право на додаткову оплачувану відпустку.
6. На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів студентам, які успішно навчаються на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах І та II рівнів акредитації (профтехучилищах, технікумах, коледжах та вищих навчальних закладах з вечірньою формою навчання), надається додаткова оплачувана відпустка в 10 календарних днів щорічно.
7. Студентам, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації (в університетах, академіях, інститутах, консерваторіях) на І і II курсах вечірніх відділень, додаткова оплачувана відпустка надається тривалістю 20 календарних днів щорічно.
8. Студентам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акре¬дитації заочно на І і II курсах, додаткова оплачувана відпустка надається тривалістю 30 календарних днів щорічно.
9. Додаткові оплачувані відпустки студентам, які успішно навчаються на III і наступних курсах у вищих навчальних закладах
І і II рівнів акредитації з вечірньою формою навчання, надаються тривалістю 20 календарних днів щорічно, а студентам, що навчаються у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання на III і наступних курсах — ЗО календарних днів щорічно.
10. Студентам, які навчаються заочно у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації, відпустки надаються тривалістю 40 календарних днів щорічно.
11. У тих вищих навчальних закладах, незалежно від рівня акредитації, де не захищають дипломні роботи (проекти), студентам, які успішно навчаються без відриву від виробництва заочно чи на вечірніх відділеннях, на період складання державних іспитів надається оплачувана додаткова відпустка тривалістю 30 календарних днів.
12. На період підготовки до захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання І та II рівнів акредитації (профтехучилищах, технікумах, коледжах та інших прирівняних до них навчальних закладах), додаткова оплачувана відпустка надається на два місяці, а тим, які навчаються у вищих навчальних закладах III і IV рівнів, — на чотири місяці.
13. Оплачувана додаткова відпустка надається тим працівникам, які допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки і складання вступних іспитів в аспірантуру один раз на рік тривалістю 10 календарних днів на кожний іспит.
14. Порядок надання відпусток працівникам, що допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру, а також аспірантам, які вчаться в аспірантурах без відриву від виробництва і які успішно виконують індивідуальний план підготовки, регулюється По-ложенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 р. (Збірник законодавчих і нормативних актів про освіту. - Київ, 1994. - Вип. 1. - С 278-285).
15. Існують особливості надання додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості.
Додаткові оплачувані відпустки надаються за напрямками підготовки, а саме:
1) культура (народна художня творчість), музична творчість (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, народні інструменти, співи, диригування, музична естрадна творчість, зву-корежисура, музичне виховання) — щорічно 10 календарних днів додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати та 10 кален¬дарних днів без збереження заробітної плати;
2) театральна творчість (акторська творчість, режисура, хореографія, сценографія), кінотелетворчість (кінорежисура, телережисура, кінотелеоператорство) — щорічно 20 календарних днів додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати та 10 календарних днів без збереження заробітної плати;
3) філологія (мова і література) — щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати.
Ці відпустки надаються на період настановних занять, виконання лабораторних робіт і складання іспитів і заліків, державних іспитів, підготовки і захисту дипломної роботи (проекту). Цим навчальним закладам дозволяється, в необхідних випадках, проводити перерозподіл додаткових відпусток між курсами в період загального навчального процесу.
Вищі навчальні заклади можуть встановлювати студентам індивідуальні строки складання заліків та іспитів.
16. Коли основна щорічна відпустка працівника збігається з додатковою відпусткою у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах або аспірантурі, то основна щорічна відпустка переноситься на інший строк за взаємною згодою власника і працівника, а працівникові надається додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах та аспірантурі.