Вход

Дискримінація суб'єктів господарювання

Стаття 31. Дискримінація суб'єктів господарювання
1. Дискримінацією суб'єктів господарювання органами влади у цьому Кодексі визна­ється:
заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм господарю­вання в будь-якій сфері господарської діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів господарської діяльності або виробництво певних видів то­варів з метою обмеження конкуренції;
примушування суб'єктів господарювання до пріоритетного укладання договорів першочергової реалізації товарів певним споживачам або до вступу в господарські ор­ганізації та інші об'єднання;
прийняття рішень про централізований розподіл товарів, який призводить до моно­польного становища на ринку;
встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону України в інший;
надання окремим підприємцям податкових та інших пільг, які ставлять їх у привіле­йоване становище щодо інших суб'єктів господарювання, що призводить до монопо­лізації ринку певного товару;
обмеження прав суб'єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів;
встановлення заборон чи обмежень стосовно окремих суб'єктів господарювання або груп підприємців.
2.Дискримінація суб'єктів господарювання не допускається. Законом можуть бути встановлені винятки з положень цієї статті з метою забезпечення національної безпе­ки, оборони, загальносуспільних інтересів.
1. Найбільш поширеною є точка зору, що дискримінацією є дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо обмеження або розширення самостійності окремих господарюючих суб'єктів.
У відповідності до положень коментованої статті дискримінацією суб'єктів господарю­вання визнаються такі антиконкурентні дії органів державної влади та місцевого самовряду­вання: заборона або перешкоджання створенню нових підприємств чи здійснення підприєм­ництва в інших організаційних формах у будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацій: певних видів товарів; пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні чи інші форми об'єднань або здійснен­ня концентрації суб'єктів господарювання в інших формах; пряме або опосередковане при­мушення суб'єктів господарювання до пріоритетного укладення договорів, першочергово: поставки товарів певному колу споживачів чи першочергового їх придбання у певних про­давців; будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів, а також розподіл рин­ків між суб'єктами господарювання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи продавців; встановлення забо­рони на реалізацію певних товарів з одного регіону країни в інший або надання дозволу на ре­алізацію товарів з одного регіону в інший у певному обсязі або за виконання певних умов; на­дання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призво­дить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції: дія, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання створюються несприятливі чи дис­кримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами; встановлення не передбачених законами України заборони та обмеження самостійності підприємств, у тому числі щодо при­дбання чи реалізації товарів, ціноутворення, формування програм діяльності та розвитку, роз­порядження прибутком (п. 2 ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).
Крім зазначених у коментованій статті, до дискримінаційних дій органів державної влади та місцевого самоврядування належать делегування повноважень органів влади та органів місцевого самоврядування, а також схилення до порушень законодавства, що регулює конкурентні відносини (відповідно, ст. 16 і 17 Закону України «Про захист економічної конку­ренції»).
2.У частині 2 коментованої статті встановлено, що дії органів державної влади та місцевого самоврядування, передбачені ч. 1 статті, заборонені.
Як виняток дискримінація суб'єктів господарювання органами влади допускається в разі застосування заходів, спрямованих на забезпечення національної безпеки, оборони, загальносуспільних інтересів.