Вход

Державне регулювання ринку цінних паперів

Стаття166. Державне регулювання ринку цінних паперів
1. З метою реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів, створення умов для ефективної мобілізації та розміщення суб'єктами господарю­вання фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства та захисту прав учасників фондового ринку здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів.
2. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, статус, порядок організації та діяльності якої визначають­ся законом.
3.Інші органи державної влади здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах повноважень, визначених законом.
4. Форми державного регулювання ринку цінних паперів, порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів суб'єктами господарювання та відповідальність цих суб'єктів за порушення правил зазначеної діяльності визначаються цим Ко­дексом та прийнятими відповідно до нього іншими законодавчими актами.
1. Державне регулювання ринку цінних паперів — це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері (ст. 1 Закону України «Про держане регулювання ринку цінних паперів»).
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з метою:
реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних;
створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства;
одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів;
забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів;
гарантування прав власності на цінні папери;
захисту прав учасників фондового ринку;
інтеграції в європейський та світовий фондові ринки;
дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства;
запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на рин­ку цінних паперів;
контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів (ст. 2 Закону).
2. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює ДКЦПФР, яка є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.
До системи цього органу входять ДКЦПФР, її центральний апарат і територіальні органи (управління та відділення).
ДКЦПФР здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи. Вона може делегувати надані їй повноваження центральному апарату і територіальним орга­нам шляхом прийняття відповідного рішення, затвердженого в установленому порядку
ДКЦПФР утворюється у складі Голови Комісії та шести членів. Голова Комісії, її члени призначаються та звільняються Президентом України за погодженням з Верховною Радою України.
Основною формою роботи ДКЦПФР є засідання, які проводяться за рішенням ГоловиКомісії у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше п'яти осіб.
Рішення ДКЦПФР вважається прийнятим, якщо за нього подано не менше п'яти голосів.
При ДКЦПФР створюється Консультаційно-експертна рада, яка розробляє рекомендації щодо політики на ринку цінних паперів та бере участь у підготовці та обговоренні проектів актів законодавства, які розробляються та розглядаються Комісією. Склад Консультаційно - експертної ради та положення про неї затверджуються Комісією.
Основними завданнями ДКЦПФР є:
1) формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;
2) координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних;
3) здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, додержання вимог законодавства у цій сфері;
4) захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;
5) сприяння розвитку ринку цінних паперів;
6) узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;
7) здійснення державного регулювання та контролю у сфері спільного інвестування.
Повноваження ДКЦПФР визначені ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» та ст. 5 Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14 лютого 1997 р.
3. Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах повноважень, визначенихзаконом, здійснюють й інші, крім ДКЦПФР, органи державної влади (державні органи, що здійснюють контроль за цінами, органи АМК тощо).
4. Форми державного регулювання ринку цінних паперів встановлені ст. З Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів». До них відносяться:
прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів;
регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних паперів;
видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;
заборона та зупинення на певний строк (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством;
реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів;
контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов продажу (розміщення) цінних паперів, передбаче­них такою інформацією;
створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентамицінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;
контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органам;
встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та контро­люза їх дотриманням;
контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;
контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів;
проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів.
Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення правил професійної діяльності на ринку цінних паперів встановлена ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», відповідно до якої ДКЦПФР накладає на юридичних осіб штрафи:
за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів — у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150 відсотків прибутку надходжень), одержаних у результаті цих дій;
за діяльність на ринку цінних паперів без ліцензії, одержання якої передбачено чинним законодавством, — у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації — у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунен­ня порушень щодо цінних паперів — у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Рішення ДКЦПФР про накладення штрафу може бути оскаржено в суді. Штрафи, накладені ДКЦПФР, стягуються у судовому порядку.
Зазначені штрафи накладаються Головою ДКЦПФР, її членом, начальником відповідного територіального органу або, за письмовим дорученням останнього, його заступником після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.
Про накладення штрафів на комерційні банки ДКЦПФР інформує НБУ у триденний строк.