Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Стаття 383. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
1. Кабінет Міністрів України з метою забезпечення відповідності зовнішньоекономічних договорів (контрактів) законодавству України може запроваджувати їх державну реєстрацію.
2. Види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що підлягають державній реєстрації, а також порядок її здійснення визначаються законом про зовнішньоекономічну діяльність та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього.
3. Виконання зобов'язань, що випливають із зовнішньоекономічних договорів (контрактів), не зареєстрованих в установленому законом порядку, тягне застосування до суб'єктів господарювання, які порушили цю вимогу, адміністративно-господарських санкцій, передбачених законом.
1. Режим державної реєстрації контрактів запроваджується з метою забезпечення відповідності зовнішньоекономічних договорів (контрактів) законодавству України. Державна реєстрація дозволяє також контролювати кількість товару, що експортується, з метою запобігання перевищенню встановленого обмеження з вивезення певного товару. До державних органів постійно надходить інформація про кількість експортованого товару, щодо якого існують певні кількісні обмеження.
Державній реєстрації підлягають контракти, укладені суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності, предметом яких є:
1) товари, відносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та міжнародними договорами України. Відповідно до Митного кодексу України, реекспорт — це митний режим, за яким товари, що походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту;
2) товари походженням з України, щодо яких міжнародними договорами України перед­бачено добровільні обмеження експорту з метою запобігання демпінгу. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» демпінг — це ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробникові подібного товару;
3) товари походженням з України, імпорт яких до інших держав квотується, контингентується, ліцензується відповідно до законодавства цих держав або нормативних актів еконо­мічних угруповань, митних союзів;
4) товари походженням з України, щодо яких застосовуються антидемпінгові процедури;
5) товари походженням з України, експорт яких здійснюється у межах бартерних (товаро­обмінних) операцій чи операцій зустрічної торгівлі.
Конкретний перелік товарів, які експортуються за умови реєстрації зовнішньоекономіч­них контрактів, затверджується наказом Міністерства економіки України.
Нині діє Порядок здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних контрактів, пред­метом яких є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрак­том передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни, затверджений наказом Міністерства економіки України від 16 березня 2006 р. № 98.
Згідно з цим Порядком для обліку (реєстрації) контрактів необхідно подати такі документи:
1) заяву в довільній формі на бланку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності — заявни­ка за підписом уповноваженої особи;
2) інформаційну картку реєстрації зовнішньоекономічного контракту, предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбаче­на реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни, оформле­на за формою, затвердженою зазначеним вище наказом Міністерства економіки України.
3) оригінал контракту з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, до­датковими угодами та іншими документами, які є частинами контракту, та його копія, за­вірена в установленому порядку;
4) копію свідоцтва про державну реєстрацію, завірену в установленому порядку;
5) копію витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного по­свідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію іноземного суб'єкта господарської діяльності, завірену в установленому порядку (подається тільки в разі попередньої поставки товару);
6) акт експертизи Торгово-промислової палати України або регіональних торгово-про­мислових палат щодо відповідності вимогам Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах»;
7) погодження Міністерства фінансів України (у разі вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відхо­дів та брухту).
Підтвердженням реєстрації контракту є картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни (далі — картка реєстрації контракту), оформлена за формою, затвердженою вищезазначеним наказом Міністерства економіки України.
Розгляд контрактів, їх облік (реєстрація), оформлення та видача карток реєстрації кон­тракту здійснюються у строк, не більший десяти робочих днів з дати подання документів.
Картка реєстрації контракту дійсна для митного оформлення експортної продукції протя­гом 12 місяців з дати її оформлення.
Ще одним документом, який передбачає реєстрацію зовнішньоекономічних договорів, є Порядок реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом, затверджений постановою КМУ від 15 лютого 2002 р. № 155.
Згідно з цим Порядком для реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору) на екпорт брухту чорних металів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України має подати Мінекономіки такі документи:
1)супровідний лист;
2) інформаційну картку зовнішньоекономічного контракту (договору) за формою, вста­вленою Мінекономіки;
3) оригінал зовнішньоекономічного контракту (договору) з усіма чинними на дату по­дання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є невід'ємними частинами контракту (договору), та його завірену копію;
4) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
5) копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру про реєстрацію іноземного суб'єкта господарської діяльності або копію його реєстраційного посвідчення, виданого компетентним органом іноземної держави;
6)лист-погодження Мінпромполітики;
7)документ, що підтверджує оплату послуг з реєстрації зовнішньоекономічного контрак­ту (договору).
Мінпромполітики протягом десяти робочих днів з дати звернення суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності погоджує контракт (договір) у межах повноважень, визначених Законом України «Про металобрухт».
Мінекономіки протягом десяти робочих днів з дати подання документів, передбачених п.2 зазначеного Порядку, проводить їх реєстрацію, оформлення та видачу карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору), які є документом, що підтверджує реєстрацію зовнішньоекономічного контракту (договору).
Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) діє протягом 12 місяців з дати її оформлення і в разі втрати не поновлюється.
2. Адміністративно-господарськими санкціями є заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.
ГК передбачає застосування органами державної влади та органами місцевого самоврядування до вчинивших правопорушення суб'єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій таких видів:
— вилучення прибутку (доходу);
— адміністративно-господарський штраф;
—стягнення зборів (обов'язкових платежів);
— зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання;
— застосування антидемпінгових заходів;
— припинення експортно-імпортних операцій;
— застосування індивідуального режиму ліцензування;
— зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності;
- анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господарської діяльності;
- обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання;
- скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання;
- інші адміністративно-господарські санкції, встановлені цим Кодексом та іншими законами.
Застосування зазначених санкцій може бути оскаржено в судовому порядку.