Вход

Державна реєстрація суб'єкта господарювання

Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання
1. Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа — підприємець у порядку, визначеному законом.
2.Відкриття суб'єктом господарювання філій (відділень), представництв без ство­рення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.
Відомості про відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, ви­значеному законом.
(Стаття 58 в редакції Закону № 2424-IVвід 04.02.2005 )
1. Усі суб'єкти господарювання (далі — суб'єкти) незалежно від їх організаційно-право­вих форм та правового режиму майна підлягають обов'язковій державній реєстрації як юри­дичні особи або фізичні особи — підприємці в порядку, встановленому законом. В окремих випадках, що прямо передбачені у ГК, ці суб'єкти не підлягають державній реєстрації. На­приклад, промислово-фінансові групи не є юридичними особами, а тому не підлягають дер­жавній реєстрації як суб'єкти господарювання (ст. 125 ГК).
Обидві частини коментованої статті відсилають користувача ГК до спеціального зако­ну — у даному разі це Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич­них осіб — підприємців».
Державна реєстрація суб'єкта — це процес його легітимації — юридично обов'язково: умови реалізації права на здійснення господарської діяльності. Вона здійснюється шляхом включення (внесення) запису про суб'єкта в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР) з видачею зареєстрованому суб'єкту офіційного свідоцтва про державну реєстрацію.
Відповідно до зазначеного Закону державна реєстрація суб'єктів — це засвідчення факт;, створення або припинення юридичної особи, факту набуття або позбавлення статусу підпри­ємця фізичної особи, а також вчинення інших реєстраційних дій, передбачених цим Зако­ном, шляхом внесення відповідних записів до ЄДР. Порядок проведення державної реєстра­ції суб'єктів включає, зокрема: перевірку комплектності документів, які подаються держав­ному реєстратору, повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці; перевірку доку­ментів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації; внесення відомостей про суб'єкта до ЄДР; оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з ЄДР.
Метою державної реєстрації суб'єкта є: забезпечення державного обліку всіх суб'єктів; збір та підтвердження публічно достовірних даних про їх правове, майнове та організаційне становище; здійснення первинного контролю за легітимністю виникнення, зміни та припи­нення правового статусу суб'єкта; запобігання неправомірному використанню суб'єктом — юридичною особою у своїй назві найменувань державних органів та органів місцевого само­врядування і похідних від них найменувань, найменувань уже зареєстрованих суб'єктів; чіт­ка ідентифікація (індивідуалізація) суб'єкта у господарському обороті; отримання суб'єктом господарської компетенції.
Принципами державної реєстрації суб'єкта є: принцип публічності (прозорості), принцип загальновідомості, принцип достовірності, принцип оплатності, заявний (явочний) принцип.
2. Господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до законодавства, ма­ють право відкривати свої відокремлені підрозділи без створення юридичної особи та на­діляти їх господарською компетенцією. Утворюються такі структурні одиниці у вигляді лілій, представництв, відділень або в інших формах для здійснення господарської діяльності за межами розташування юридичної особи. Така потреба виникає, наприклад, при розширен­ні обсягів господарювання. Головне привило стосовно структурних одиниць — це те, що вони не підлягають державній реєстрації.
Суб'єкт, що відкриває такі структурні одиниці, лише повідомляє державного реєстратора за своїм місцезнаходженням про їх утворення шляхом внесення відповідної додаткової інформації про утворені структурні одиниці до своєї реєстраційної справи суб'єкта та в ЄДР у порядку, визначеному вказаним Законом. У ЄДР, зокрема, включаються такі відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи: ідентифікаційний код юридичної особи; іденти­фікаційний код, повне найменування, місцезнаходження, основні види діяльності структур­ної одиниці; прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від іме­ні юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери платників податків; дату постановки на облік та зняття з обліку в органах статис­тики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страху­вання; інші відомості — відповідно до вказаного Закону. Виконавчий орган юридичної осот би або уповноважена ним особа зобов'язані подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи запов­нену реєстраційну картку про створення відокремленого підрозділу та рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу, звідки такі відомості потра­пляють до ЄДР.
Щодо представництв, філій іноземних компаній в Україні, то вони підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому спеціальним законодавством.