Державна реєстрація іноземних інвестицій

Стаття 395. Державна реєстрація іноземних інвестицій
1. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2. Відмова у державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі пору­шення законодавства України про іноземне інвестування. Відмову у державній реєстра­ції іноземних інвестицій може бути оскаржено у судовому порядку.
3. Незареєстровані Іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гаран­тій, передбачених цим Кодексом та іншими законами для іноземних інвесторів і підпри­ємств з іноземними інвестиціями.
1. Питанням державної реєстрації іноземних інвестицій присвячені розд. III Закону «Про режим іноземного інвестування» та Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затверджене постановою КМУ від 7 серпня 1996 р. № 928.
Державній реєстрації підлягають іноземні інвестиції, які відповідають умовам, викла­деним у н. 2 ст. 1 Закону «Про режим іноземного інвестування» та здійснюються за видами і формами, передбаченими статтями 2 і 3 цього Закону. Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (да­лі — заявник) подає органу державної реєстрації такі документи:
— інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками 1 і 2 до Положення про порядок держав­ної реєстрації іноземних інвестицій, з відміткою органу державної податкової служби за міс­цем здійснення інвестиції про її фактичне внесення. Порядок підтвердження органами дер­жавної податкової служби інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій та векселів, виданих при ввезенні в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (кон­трактами) про спільну інвестиційну діяльність затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 29 червня 2005 р. № 238;
— документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчі до­кументи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші ви­ди спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);
— документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції (відповідно до вимог, ви­значених ст. 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування»);
— документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію.
Державна реєстрація іноземної інвестиції здійснюється шляхом присвоєння інформацій­ному повідомленню про внесення іноземної інвестиції реєстраційного номера,
Державна реєстрація іноземної інвестиції діє протягом усього періоду функціонування ін­вестиції. У разі повної або часткової репатріації іноземної інвестиції за кордон іноземний ін­вестор або уповноважена ним особа повинні повідомити про це відповідний орган державної реєстрації, про що останнім робиться відмітка на інформаційному повідомленні і відповід­ний запис у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій, Інформа­ційне повідомлення із зазначеною відміткою подається відповідним органам, установам у разі вивезення (переказу) іноземної інвестиції за кордон відповідно до законодавства.
2. Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі коли здійс­нення цієї інвестиції суперечить законодавству України або подані документи не відповіда­ють вимогам Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій. Відмова з мотивів недоцільності здійснення іноземної інвестиції не допускається.
Відмова у державній реєстрації має бути оформлена письмово із зазначенням мотивів і може бути оскаржена у судовому порядку (п. 9 Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій).
3. Правові-наслідки нездійснення державної реєстрації іноземних інвестицій полягають у тому, що незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій, передбачених законодавством для іноземних інвесторів і підприємств з іноземними інвести­ціями.
Так, за відсутності державної реєстрації неможливе повернення (репатріація) іноземної інвестиції у грошовій формі, а також прибутку (доходу) від інвестиційної діяльності. Відпо­відно до п. 2 гл. З Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління НБУ від 10 серпня 2005 р. № 281, однією з обов'язкових документальних підстав купівлі валюти з метою повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяль­ності в Україні, є копія інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції(у разі повернення іноземної інвестиції — з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції).
Відсутність державної реєстрації іноземних інвестицій не означає заборону на здійсненні інвестиційної діяльності на території України і не є підставою для позбавлення іноземних інвесторів та суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями права на одержання пільг та гарантій, які згідно із законодавством України надаються незалежно від державної належ­ності або наявності іноземної участі.