Державна реєстрація господарського товариства

Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства
1.Державна реєстрація господарського товариства здійснюється відповідно до за­кону.
(Частина перша статті 83 в редакції Закону № 2424-IVeid04.02.2005 )
2.Особливості реєстрації господарських товариств, які здійснюють банківську і страхову діяльність, а також професійну діяльність на ринку цінних паперів, визначаю­ться цим Кодексом та відповідними законами.
3.Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.
4.Зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вно­сяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.
(Частина четверта статті 83 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2424-IVвід 04.02.2005 )
1. Державна реєстрація господарського товариства здійснюється в загальному порядку, зло передбачається Законом України від 15 травня 2003 р. «Про державну реєстрацію юри­дичних осіб та фізичних осіб — підприємців», та/або в спеціальному порядку, що зумовлено специфікою правового становища господарських товариств, основним або виключним пред­метом діяльності яких є: 1) надання фінансових послуг, зокрема банківські операції, спільне інвестування тощо; 2) професійна господарська діяльність на ринку цінних паперів чи 3) виконання окремих повноважень щодо регулювання ринку цінних паперів (Національний депозитарій).
2. Спеціальний порядок державної реєстрації передбачено щодо господарських това­риств, які здійснюють такі види діяльності: надання фінансових послуг (ч. 1 ст. 7 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг); банківську діяль­ність (статті 17 і 22 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), страхування (п. 1 ст. 36 Закону «Про страхування»), спільне інвестування (ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», діяль­ність з організації торгівлі на фондовому ринку, що здійснюється фондовими біржами (ч. 2 ст. 24 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 p.). Корпоративні ін­вестиційні фонди, фондові біржі та страхові компанії реєструються і в загальному, і в спе­ціальному порядку, банки — у спеціальному порядку.
3.Факт державної реєстрації господарського товариства в загальному або спеціальному (виключному) порядку свідчить про набуття ним статусу юридичної особи з дня внесення визначених законом відомостей до відповідного державного реєстру. У разі коли закон пе­редбачає дві реєстрації (у загальному і спеціальному порядку), то друга є підставою для здійснення того виду діяльності, до реєстру суб'єктів якого внесено товариство.
Порушення встановлених коментованою статтею та законом вимог щодо змісту уста­новчих документів господарського товариства може спричинити небажані наслідки для засновників у формі відмови в державній реєстрації товариства (ч. 1 ст. 27 Закону «Про дер­жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»). Порушення спеці­альних вимог може спричинити такі самі наслідки (відмова в реєстрації), якщо спеціальний порядок державної реєстрації є основним (ст. 18 Закону «Про банки і банківську діяль­ність»), або застосування санкцій у формі зупинення відповідних видів діяльності або інших передбачених законом санкцій, якщо спеціальний порядок державної реєстрації є додатко­вим (пункти 5, 7, 14—16 ст. 8 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»).
4. Принципи державної реєстрації та ведення Єдиного державного реєстру, закріплені у Законі «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», вима­гають вчасного повідомлення державного реєстратора, який здійснив реєстрацію госпо­дарського товариства, про зміни в його діяльності і відповідно — у змісті його установчих документів з метою внесення необхідних змін до державного реєстру за правилами, встанов­леними для державної реєстрації суб'єктів господарських правовідносин зі статусом юри­дичної особи (ст. 29 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»). У разі порушення товариством зазначеного обов'язку воно може зазнати негативних наслідків, зокрема, на не зареєстровані зміни не можна посилатися у спорі з тре­тьою особою (ч. З ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич­них осіб — підприємців»).
Примітка. У ЦК передбачається обов'язковість державної реєстрації юридичних осіб (ч. 1 ст. 89), однією з організаційно-правових форм яких є товариства (ч. 1,2 ст. 83), зокрема, їх різновид — господарські товариства (ст. 84). Стаття 89 ЦК передбачає публічність дер­жавної реєстрації, підстави для відмови в останній (у тому числі — невідповідність установ­чих документів юридичної особи закону), підстави набуття чинності змінами до установчих документів для третіх осіб — їх (змін) державна реєстрація, а в установлених законом випад­ках — повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.