Державна підтримка підприємництва

Стаття 48. Державна підтримка підприємництва
1.3 метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, передбачених законом:
надають підприємцям земельні ділянки, передають державне майно, необхідне для здійснення підприємницької діяльності;
сприяють підприємцям в організації матеріально-технічного забезпечення та інфор­маційного обслуговування їх діяльності, підготовці кадрів;
здійснюють первісне облаштування неосвоєних територій об'єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх підприємцям у визначеному законом порядку;
стимулюють модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоєння підприємця­ми нових видів продукції та послуг;
подають підприємцям інші види допомоги.
2. Держава сприяє розвитку малого підприємництва, створює необхідні умови для цього.
1. Частина 1 коментованої статті перелічує загальні види державної підтримки підприємництва, які надалі конкретизуються у спеціальних законодавчих актах.
Так, за рахунок місцевих бюджетів фермерським господарствам може надаватися допо­лна у будівництві та проведенні заходів щодо землеустрою (п. З ст. 9 Закону України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р.) а особистим селянським господарствам ор­гани виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень сприяють у виділенні земельних ділянок єдиним масивом (ст. 10 Закону України «Про особисте селянське господарство» від 15 травня 2003 p.).
Державна підтримка транспортно-експедиторської діяльності та підтримка особистих се­лянських господарств передбачає, поряд з іншим, створення умов для організації підготовки і підвищення кваліфікації працівників у сфері транспортно-експедиторської діяльності і орга­нізацію у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селян­ского господарства (ст. 7 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від . липня 2004 р.; ст. 10 Закону України «Про особисте селянське господарство»).
Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів передбачає, зокрема, стимулювання модернізації технології шляхом фінансування з Державного бюджету України лізингових послуг щодо придбання обладнання (ст. 16 Закону України «Про молоко та молочні продукти» від 24 червня 2004 p.).
Окрім перелічених у ч. 1 коментованої статті, підприємцям надаються також інші види допомоги, серед яких можна відзначити, наприклад, надання пільгових короткострокових і довгострокових кредитних ресурсів (ст. 12 Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» від 7 лютого 2002 p.).
2. Частина 2 встановлює державне сприяння розвитку малого підприємництва та створен­ня необхідних умов для цього.
Правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності визначає Закон України «Про державну підтримку малого підприємни­цтва» від 19 жовтня 2000 p..
Створення умов для функціонування розгалуженої системи малого та середнього бізнесу є одним із напрямів Державної програми розвитку промисловості на 2003—2011 pp., затвер­дженої постановою КМУ від 28 липня 2003 р. Розвиток малого і середнього підприємництва є також предметом і міжнародних угод (див. наприклад, Угоду між Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та Адміністрацією з питань ма­лого та середнього бізнесу Держави Ізраїль, підписану 6 листопада 2005 p.).
На сьогодні в Україні діють кредитні лінії міжнародних фінансових організацій, які нада­ють фінансову та технічну допомогу суб'єктам малого та середнього підприємництва. Одним з актуальних питань є підготовка висококваліфікованих кадрів для малого та серед­нього бізнесу. З метою вирішення цієї проблеми Держпідприємництвом України розроблені комплексні заходи щодо освітнього, інформаційного та кадрового забезпечення підприєм­ницької діяльності суб'єктів малого бизнесу. Державним комітетом України з питань регу­ляторної політики та підприємництва затверджено Типове положення про координаційну раду (комітет, комісію) з питань розвитку підприємництва при місцевих органах виконавчої влади від 18 жовтня 2003 p.).
Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітно­сті (ст. 11 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва»).
Питання підтримки розвитку та функціонування малого підприємництва набули вагомого значення також на регіональному рівні. Органами місцевого самоврядування затверджують­ся відповідні програми сприяння розвитку та підтримки малого бізнесу. Наприклад, Київ­ською міською радою затверджена Програма підтримки малого та середнього підприєм­ництва на 2007—2008 pp. (рішення Київської міської Ради від 19 грудня 2006 р.)
Україна є стороною Угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД (ратифікована, із застереженнями, Законом України від 8 квітня 1999 р. № 582-XIV).