Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні

Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні
1. На всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють інвестиції у спеціальній (віль­ній) економічній зоні, поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, пе­редбачена законодавством про інвестиційну діяльність та про іноземні інвестиції. Дер­жава гарантує суб'єктам господарювання спеціальної (вільної) економічної зони право на вивезення прибутків та інвестицій за межі даної зони і межі України відповідно до за­кону.
На суб'єктів господарювання, що здійснюють інвестиції у СЕЗ, поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачених законами України «Про інвестиційну діяльність» і «Про режим іноземного інвестування».
Статтею 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» встановлено, що інвестиції не можуть бути безкоштовно націоналізовані, реквізовані, до них не можуть бути застосова­ні аналогічні засоби. Такі засоби можуть застосовуватися тільки на основі законодавчих ак­тів України з відшкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, завданих у зв'язку з при­пиненням інвестиційної діяльності. Порядок відшкодування збитків інвестору визначається відповідними нормативно-правовими актами.
Держава гарантує, що спори, які виникають у результаті здійснення інвестиційної діяль­ності, розглядаються відповідним судом, господарським або третейським судом.
У Законі України «Про режим іноземного інвестування» вказано, що для іноземних інвес­торів на території України встановлюється національний режим інвестиційної діяльності та іншої господарської діяльності, за винятком, передбаченим законодавством України та її міжнародними угодами. Так, іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або не передбаченого законодавством України здійснення державними органами України або їх посадовими особами встановлених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями. Усі спричинені втрати та збитки іноземних інвесторів мають бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін і/або обґрунтованої оцінки, підтвердженої аудиторською фірмою. Компенсація, яка сплачується іноземному ін­вестору, повинна бути швидкою, адекватною та ефективною. Зазначений Закон передбачає й гарантію інвесторам від зміни законодавства.
Коментована стаття також встановлює, що суб'єктам господарювання СЕЗ держава га­рантує право на вивіз прибутку та інвестицій як за межі зони, так і за межі України в порядку, передбаченому відповідним законом. У даному разі це саме Закон України «Про інвестицій­ну діяльність».