Державні банки

Стаття 337. Державні банки
1.Державним є банк, створений за рішенням Кабінету Міністрів України на основі державної власності.
2. Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України.
3. Найменування державного банку повинно містити слово «державний».
4. Держава здійснює повноваження власника щодо акцій (паїв), які належать їй у статутному фонді державного банку, через органи управління державного банку.
5.У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження державою належних їй акцій (паїв) державного банку цей банк втрачає статус державного.
1. Одним із видів банків, які можуть створюватися і функціонувати в Україні відповідно ГК та Закону про банки, є державні банки.
Державним є банк, сто відсотків статутного капіталу якого належить державі. Державний банк засновується за рішенням КМУ. При цьому в законі про Державний бюд­жет України на відповідний рік передбачаються витрати на формування статутного капіталу державного банку. КМУ зобов'язаний отримати позитивний висновок НБУ з приводу наміру заснувати державний банк. Отримання зазначеного висновку є обов'язковим також у разі ліквідації (реорганізації) державного банку, за винятком його ліквідації внаслідок неплатоспроможності.
2. Статут і діяльність державного банку мають відповідати вимогам Закону про банки, інших законів України та нормативно-правових актів НБУ.
Статут державного банку затверджується постановою КМУ.
НБУ здійснює державну реєстрацію державних банків відповідно до вимог Закону про банки і нормативно-правових актів НБУ.
3. Найменування державного банку повинно містити слово «державний». Державний банк має право використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України.
4. Держава здійснює повноваження власника щодо акцій (паїв), які належать їй у статут­ному капіталі державного банку, через його органи управління.
Органами управління державного банку є наглядова рада та правління банку.
Наглядова рада є вищим органом управління державного банку, що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забез­печення їх повернення вкладникам, захисту інтересів держави як акціонера державного банкута інші функції, визначені Законом про банки.
До складу наглядової ради державного банку входять члени наглядової ради банку, при­значені Верховною Радою України, Президентом України і КМУ. До складу наглядової ради державного банку, який призначається Верховною Радою України, в обов'язковому порядку входить не менше одного представника парламентської опозиції. З метою представництва інтересів держави до складу наглядової ради державного банку можуть входити представни­ки органів виконавчої влади та інші особи, які відповідають вимогам, зазначеним у-коменто­ваній статті. Строк повноважень членів наглядової ради державного банку — п'ять років.
Президент України призначає п'ять членів наглядової ради державного банку шляхом прийняття відповідного указу.
Верховна Рада України призначає п'ять членів наглядової ради державного банку шляхом прийняття відповідної постанови.
КМУ призначає п'ять членів наглядової ради державного банку шляхом прийняття відпо­відної постанови.
Членом наглядової ради державного банку може бути громадянин України, який має ви­щу економічну або юридичну освіту або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів та/або права і при цьому має досвід роботи в органі законодавчої влади чи на керівних поса­дах центральних органів виконавчої влади України, які забезпечують проведення та реаліза­цію державної фінансової, економічної та правової політики, або в банківській установі, чи досвід наукової, практичної роботи у галузі економіки, фінансів, права. Особа, яка входить до складу наглядової ради чи іншого органу управління банку (крім державного) чи є членом сім'ї такої особи першого ступеня споріднення, або особа, котра була засуджена за зловжи­вання у фінансовій сфері, судимість якої не погашена або не знята в установленому законом порядку, не може бути членом наглядової ради державного банку. Не допускається призна­чення особи на посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке призначення мо­же призвести до конфлікту інтересів.
Наглядову раду державного банку очолює голова, який обирається наглядовою радою зі складу її членів.
Засідання наглядової ради є правомочним за наявності не менше десяти її членів.
Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів наглядової ради державного банку.
У своїй діяльності наглядова рада державного банку керується Законом про банки, інши­ми актами законодавства України та статутом державного банку. Наглядова рада не втру­чається в його оперативну діяльність.
До компетенції наглядової ради державного банку належить прийняття рішень з питань, визначених у пунктах 1, 5, 6 статті 38 та пунктах 1—7 статті 39 Закону про банки, а також з інших питань, необхідність врегулювання яких передбачена законом.
Повноваження правління банку (виконавчого органу державного банку) визначаються його статутом. Кандидатури голови та членів виконавчого органу узгоджуються з НБУ від­повідно до вимог Закону про банки.
5. У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження державою належних їй ак­цій (паїв) державного банку останній втрачає статус державного. Власники акцій зобов'язані привести статут та діяльність банку у відповідність з вимогами Закону про банки та норма­тивно-правових актів НБУ.