Депозитні операції банків

Стаття 340. Депозитні операції банків
1. Депозитні операції банків полягають у залученні коштів у вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.
2.Депозити утворюються за рахунок коштів у готівковій або у безготівковій формі, у гривнях або в іноземній валюті, що розміщені юридичними особами чи громадянами (клієнтами) на їх рахунках у банку на договірних засадах на певний строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодав­ства та умов договору. Договір банківського вкладу (депозиту) укладається у письмо­вій формі.
1. Як випливає із змісту ч. 1 коментованої статті, депозитні операції можуть здійснювати­ся двома способами: а) шляхом залучення коштів у вклади і б) шляхом розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів (щодо правового режиму ощадних сертифікатів див. коментар де ч. 5 ст. 164).
Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб є виключно банківською операцією.
2. Вклад (депозит) — це кошти у готівковій або безготівковій формі, у валюті України або з іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.
Таким чином, договір банківського вкладу може бути укладений на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).
Відповідно до пункту 9.1 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженій постановою Правління НБУ від 1 листопада 2003 р. № 492 (далі — Інструкція), якщо суб'єкт господарювання не має рахунків у певному банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунка здійснюється у такому порядку.
Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок,повиннна:
пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документ, що підтверджує її повно­важення. Фізична особа — резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, назначеним Інструкцією;
на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію суб'єкта господарювання та осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком;
між банком і суб'єктом господарювання укладається у письмовій формі договір банківського вкладу.
Якщо юридична особа не має рахунків у даному банку, то банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок за умови подання нею таких документів:
копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, упов­новаженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);
копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького а зговору / установчого акта / положення), засвідченої органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Респуб­лики Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;
копії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку;
копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
Юридична особа, яка використовує найману працю і є платником страхових внесків, до­датково до цих документів подає копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є плат­ником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи.
Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного (де­позитного) рахунка після закінчення строку зберігання з використанням платіжного дору­чення клієнта, то при відкритті вкладного (депозитного) рахунка юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому по­рядку (п. 9.2 Інструкції).
Згідно з пунктом 9.3 Інструкції відокремленому підрозділу, який не має рахунків у даному банку, вкладний (депозитний) рахунок відкривається за умови подання ним таких документів:
клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються у процесі приватизації) до банку, в якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунка, із зазна­ченням місцезнаходження юридичної особи, її ідентифікаційного коду, номера поточного рахунка та назви банку, в якому він відкритий, а також назви органу державної податкової служби, де юридична особа перебуває на обліку;
копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ;
копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, ін­шому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім підрозділів бюджетних установ і організацій);
копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, або нотаріально, чи підписом уповноваженого працівника банку;
копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої органом, який видав довідку, або нотаріаль­но чи підписом уповноваженого працівника банку.
Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазна­ченого переліку документів має подати копію документа про повідомлення ним органів Фон­ду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю­вань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установ­леному порядку. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не є платником страхових внесків, цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки відокремленого підрозділу.
Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунка після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то при від­критті вкладного (депозитного) рахунка відокремлений підрозділ додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.
Фізичній особі — підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, вкладний (депозитний) рахунок відкривається за умови подання нею документів, зазначених у пункті 9.4 Інструкції, а саме:
копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця уповноваженим органом державної влади України, засвідченої нотаріально або органом, що його видав;
копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи — підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
Фізична особа — підприємець, яка використовує найману працю, додатково до вищеза­значеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за­хворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що фізична особа — підприємець не використо­вує найману працю, цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом фізичної осо­би — підприємця і за наявності — відбитком його печатки,
Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в даному банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунка), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.
Суб'єкт господарювання, який використовує найману працю і є платником страхових внесків, при відкритті вкладного (депозитного) рахунка має подати банку копію документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що суб'єкт господарювання не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Цядовідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки суб'єкта господарювання.
Відокремлений підрозділ додатково має подати клопотання юридичної особи про відкриття вкладного (депозитного) рахунка відокремленому підрозділу.
Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунка і після настання обставин, що обумовлюють їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб'єкта господарювання. Проведення розрахункових операцій і видача коштів готівкою з вкладного (депо­зитного) рахунка суб'єкта господарювання забороняється (п. 9.6 Інструкції).
Проценти, нараховані за депозитами суб'єктів господарювання, відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту.
За договором банківського вкладу банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу вкладника — суб'єкта господарювання, крім вкладів, внесених юридичною особою на інших мовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу.
Договір банківського вкладу (депозиту) укладається у письмовій формі.
Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту (абз. 2 ч. 1 ст. 1059 ЦК).
У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчем­ним (ч. 2 ст. 1059 ЦК).