Вход

Декларанти

Стаття 87. Декларанти

Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери (посередники).
Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать громадянам, також можуть бути громадяни, уповноважені власниками зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення декларування нотаріально посвідченими дорученнями.

Положеннями коментованої статті митного кодексу законодавець дає визначення понять «декларанти» та «декларанти товарів та транспортних засобів».
Відповідно до ч.1 коментованої статті декларантами можуть бути: а) підприємства; б) громадяни; в) уповноважені ними митні брокери (посередники). У п.5 ст. 1 МК визначається, що декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування поварів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Детальніше, питання, які стосуються визначення, порядку створення юридичних осіб, їх прав та обов'язків, видів юридичних осіб, див. у главі 7 Цивільного кодексу України.
Визначення фізичної особи та інші питання детальніше див. в главі 4 Цивільного кодексу України. Згідно зі статтею 62 Господарського кодексу України підприємство -це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Відповідно до п.29 статті 1 МК підприємством визнається будь-яка юридична особа, а також громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.
Відповідно до чинного законодавства при декларуванні товарів і транспортних засобів безпосередньо підприємством - власником таких товарів і транспортних засобів, адміністрація даного підприємства самостійно визначає особу, що здійснює декларування, засвідчуючи повноваження цієї особи у встановленому порядку.
Уповноваженою особою визнається особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами. Діюче митне законодавство дає таке визначення поняттю митний брокер - це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Митним брокером може бути тільки підприємство-резидент. Від імені цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо). Детальніше див. коментар до глави 26 Митного кодексу. Згідно з п.61 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» посередницька діяльність митного брокера підлягає ліцензуванню. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» (зі змінами та доповненнями) Державна митна служба України здійснює ліцензування посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника. Відмінність митного брокера від декларанта полягає в тому, що митним брокером може бути виключно резидент України (резиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статус} юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням на її території: дипломатичні представництва, консульські установи, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії і представництва підприємств-резидентів за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності), а декларантом товарів і транспортних засобів, що належать громадянам, можуть бути громадяни, наділені відповідним чином оформленим: повноваженнями, незалежно від того, резидентами якої країни вони являються.
Відповідно до ч.2 коментованої статті декларантами товарів і транспортних засобів що належать громадянам, також можуть бути громадяни, уповноважені власникам:: зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення декларування нотаріальні посвідченими дорученнями. Відповідно до статті 58 Закону України «Про нотаріат нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують доручення, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім'я однієї особи або кількох осіб.