Членство у виробничому кооперативі

Стаття 98. Членство у виробничому кооперативі
1.Членами виробничого кооперативу можуть бути громадяни, які досягли 16-річногс віку, визнають статут кооперативу та дотримуються його вимог, беруть майнову та тру­дову участь у діяльності кооперативу.
2.Громадяни можуть бути одночасно членами виробничих кооперативів, а також членами кооперативів інших типів (споживчих, житлових тощо).
3.Вступ до виробничого кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви гро­мадянина. Член кооперативу робить вступний та пайовий внески в порядку, визначено­му статутом виробничого кооперативу. Рішення правління (голови) кооперативу пре прийняття у члени кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначається статутом кооперативу.
4.Членство у виробничому кооперативі припиняється у разі: добровільного виходу з кооперативу;
припинення трудової участі в діяльності кооперативу;
виключення з кооперативу у випадках і в порядку, визначених статутом;
незатвердження загальними зборами членів кооперативу рішення правління (голо­ви) про прийняття до кооперативу;
смерті члена кооперативу.
5.Порядок і майнові наслідки припинення членства у виробничому кооперативі ви­значаються цим Кодексом та статутом кооперативу.
6.Виключення з виробничого кооперативу (звільнення члена кооперативу з коопе­ративного підприємства) може бути оскаржено до суду.
1. Формування особистого складу виробничого кооперативу як самоврядного підприєм­ства має дуже велике значення. Частина 1 коментованої статті встановлює загальні умови на­буття прав членства у виробничому кооперативі, тобто права брати участь у його діяльності.
Право на членство у виробничому кооперативі мають усі громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які проживають на території України, досягли 16-річного віку і здатні своєю працею брати участь у здійсненні цілей та завдань виробничо­го кооперативу, визнають статут кооперативу і дотримуються його вимог, беруть майнову участь у діяльності виробничого кооперативу та згідні нести відповідальність, встановлену статутом.
Визнання статуту виробничого кооперативу означає, що особа, яка бажає вступити до ви­робничого кооперативу, погоджується взяти на себе взаємні зобов'язання, пов'язані з член­ством, і погоджується на порядок здійснення спільної діяльності, передбаченої статутом ко­оперативу.
16-річний вік, необхідний для вступу до виробничого кооперативу, — за загальним правилом виникнення трудової працездатності.
На практиці може виникнути питання про право на членство у виробничому кооперативі осіб, яких визнано недієздатними і які внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатні усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними (ч. 1 ст. 39 ЦК). Вчинення такими особами вольових дій не тягне для них ніяких юридичних наслідків. Тому особи, визнані недієздатними, не можуть бути членами виробничого кооперативу.
2.Обов'язковість особистої трудової участі у виробничому кооперативі виключає для члена виробничого кооперативу можливість одночасного членства у двох або декількох виробничих кооперативах. Поряд з цим, ч. 2 коментованої статті передбачає право членів виробничого кооперативу бути членами інших типів кооперативів: садівничих, споживчих, дачно-будівельних, житлових, житлово-будівельних, гаражних тощо.
3. Частина 3 встановлює загальні умови набуття права членства у виробничому кооперативі.
Виробничий кооператив являє собою добровільне об'єднання громадян, що має на меті спільну господарську діяльність, тому його засновникам (членам) належить право встанов­лювати, за взаємною згодою, особливі умови набуття права членства у кооперативі, які відповідають його цілям і завданням.
Можливості виробничого кооперативу щодо визначення умов прийняття до свого складу нових членів не є необмеженими. Кооператив може у будь-який момент свого існування поповнитися новими членами, тому неприпустимо встановлювати в статуті умови, що обме­жують кількість членів або заздалегідь визначати за певними індивідуальними ознаками осіб, які мають право вступити до виробничого кооперативу.
Членство у виробничому кооперативі набувається шляхом вступу до нього. Особа, яка має бажання вступити до кооперативу і бути його членом, подає на ім'я правління (голови) заяву. Вільне волевиявлення бажання стати членом виробничого кооперативу — необхідна передумова добровільного членства у ньому.
Діяльність виробничого кооперативу за своїм змістом є господарською, що потребує для її здійснення певних матеріальних ресурсів. Саме тому члени кооперативу, об'єднуючись у ньому для трудової участі, водночас взаємно зобов'язуються брати майнову участь у справах кооперативу.
Особи, які вступають до кооперативу, зобов'язані зробити вступний та пайовий внески, розміри та порядок внесення яких визначаються статутом кооперативу, до якого вони вступають.
Прийом нових членів до виробничого кооперативу покладається на правління (голову) та оформлюється відповідним рішенням. Право членства у кооперативі виникає з моменту за­твердження загальними зборами рішення правління (голови) виробничого кооперативу про прийняття у члени кооперативу. Статут кожного конкретного виробничого кооперативу має визначати порядок прийняття та затвердження такого рішення.
Набуття членства у виробничому кооперативі можливе лише шляхом взаємного волеви­явлення громадянина, який бажає бути членом кооперативу, і загальних зборів кооперативу. Якщо названі волевиявлення не збігаються, загальні збори мають право не затверджувати рішення правління (голови) про прийняття особи до виробничого кооперативу. Підставою прийняття такого рішення може бути, наприклад, членство громадянина в іншому виробничому кооперативі.
4.У ч. 4 статті, що коментується, міститься вичерпний перелік підстав припинення член­ства у виробничому кооперативі.
Члену виробничого кооперативу належить безумовне право виходу з його складу. Не існує жодної правової підстави, яка передбачала б можливість відмовити члену кооперативу в його проханні про вихід з нього. Це право базується на такому принципі діяльності виробничого кооперативу, як «добровільність членства громадян у кооперативі та вільний вихід з нього» див. коментар до ч. 1 ст. 96).
Для виходу із складу членів виробничого кооперативу не вимагається оголошення та моти­вації причин такого виходу. Кожен член виробничого кооперативу може вийти з його складу на підставі письмової заяви на ім'я правління (голови) кооперативу. Заява являє собою відмо­ву члена кооперативу від особистої майнової та трудової участі у справах кооперативу.
Питання про вихід з виробничого кооперативу відноситься до компетенції загальних збо­рів. Правління (голова) виробничого кооперативу виносить на затвердження загальних збо­рів рішення про припинення членства.
Припинення трудової участі у діяльності виробничого кооперативу відноситься до зако­нодавчо визначених підстав припинення членства у ньому і обумовлене дією принципу осо­бистої трудової участі членів виробничого кооперативу в його діяльності (див. коментар до ч. 1 ст. 96).
Член виробничого кооперативу, який не виконує без достатньо поважних причин своїх зобов'язань перед кооперативом, порушує його статут, не виконує законних вимог органів управління кооперативу або діє на шкоду інтересам кооперативу, може бути виключений з його складу за рішенням загальних зборів.
Виключення із членів кооперативу відноситься до примусового припинення членства і яв­ляє собою санкцію за неналежне виконання членом своїх обов'язків перед кооперативом Виключення з членів кооперативу відбувається в порядку і випадках, визначених статутом
Членство у виробничому кооперативі припиняється у разі смерті члена кооперативу. У відповідності до положень гл. 84, а також ч. 4 ст. 166 ЦК у цьому випадку може відбуватися перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла, до спадкоємців Спадкоємці отримують право на одержання паю, а також інших належних померлому виплат у порядку та строки, визначені статутом кооперативу.
Спадкоємці померлого можуть бути прийняті до виробничого кооперативу. У разі набут­тя спадкоємцями членства у виробничому кооперативі вони позбавляються права на одер­жання паю, а також інших виплат.
5. За загальним правилом припинення членства у кооперативі відбувається за рішення.'.: правління (голови) виробничого кооперативу, яке підлягає затвердженню загальними збора­ми. Припинення членства у виробничому кооперативі обов'язково тягне майнові наслідки до яких відноситься право члена кооперативу на одержання паю та інших виплат, пов'язаних, із трудовою участю у господарський діяльності кооперативу (заробітна плата, премії, допла­ти тощо). Порядок та строки припинення членства і порядок та строки одержання паю та ін­ших виплат визначаються статутом кожного конкретного виробничого кооперативу.
6.Колишньому члену виробничого кооперативу надано право судового захисту в том> випадку, коли він вважає своє виключення з кооперативу незаконним. Він може оскаржити до суду законність рішення загальних зборів, посилаючись на вимоги закону і статуту вироб­ничого кооперативу, які визначають умови, за наявності яких загальні збори вважаються правомочними, стосовно відповідності закону та статуту порядку розгляду питання про його виключення з виробничого кооперативу, відповідності закону та статуту підстав виключен­ня з кооперативу тощо.