Банківські рахунки

Стаття 342. Банківські рахунки
1. Рахунки юридичної особи, що є клієнтом банку, відкриваються в установах банків за місцем її реєстрації чи в будь-якому банку на території України за згодою сторін. Поря­док відкриття рахунків в установах банків за межами України встановлюється законом.
2. Суб'єктам господарювання, які мають самостійний баланс, рахунки відкривають­ся для розрахунків за продукцію, виконані роботи, надані послуги, для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також інших розрахунків, пов'язаних з фінансовим забезпеченням їх діяльності.
3. Суб'єкт підприємництва має право відкривати рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Національним банком України.
4. Юридичні особи та громадяни-підприємці відкривають рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій у будь-яких банках Укра­їни за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Національним банком України.
(Частина четверта статті 342 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2424-IVвід 04.02.2005)
5.Суб'єктам господарювання, яким виділяються кошти для цільового використання з Державного бюджету України або місцевих бюджетів, відкриваються рахунки відпо­відно до закону.
6.Порядок відкриття рахунків в установах банків, форми розрахунків та порядок їх здійснення визначаються законом про банки і банківську діяльність, іншими законами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України
1. Рахунки юридичної особи, що є клієнтом банку, відкриваються в установах банків за місцем її реєстрації чи в будь-якому банку на території України за згодою сторін.
Так, згідно із ст. 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» банки мають право відкривати рахунки резидентам України (юридичним особам, їх від­окремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України (юридичним особам — інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам).
Банки мають право відкривати своїм клієнтам (крім інших банків) поточні та вкладні (де­позитні) рахунки.
Поточний рахунок — рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
До поточних рахунків також належать:
рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, пе­редбачених законами України або актами КМУ;
поточні рахунки типу «Н», що відкриваються в національній валюті офіційним представ­ництвам і представництвам юридичних осіб — нерезидентів, які не займаються підприєм­ницькою діяльністю на території України;
поточні рахунки типу «П», що відкриваються в національній валюті постійним представ­ництвам;
карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками; поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів;
інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам в уповноважених бан­ках України для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іно­земної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.
Вкладний (депозитний) рахунок — рахунок, що відкривається банком клієнту на договір­ній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають повер­ненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.
Платник може розпоряджатися грошима, що зберігаються на його поточному рахунку, за допомогою платіжних інструментів, зокрема платіжної картки.
Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних) та поточних рахунків ви­значаються нормативно-правовими актами НБУ і договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.
Зарахування грошей на рахунок клієнта здійснюється шляхом як внесення їх у готівковій формі, так і переказу грошей у безготівковій формі з інших рахунків.
Юридичні особи — нерезиденти можуть відкривати на території України поточні рахун­ки для здійснення інвестицій у національній та іноземній валюті у встановленому порядку. Поточні рахунки для здійснення господарської діяльності в Україні відкриваються представництвам юридичних осіб — нерезидентів.
Фізичні особи — нерезиденти можуть відкривати рахунки в національній та іноземній валюті на території України за умови надання нотаріально засвідченої копії легалізованого договору центрального банку іноземної держави, громадянином якої є фізична особа, якщо це передбачено угодами, укладеними між НБУ та центральними банками іноземних держав.
Порядок відкриття рахунків в установах банків за межами України встановлюється законом.
2. Суб'єктам господарювання, які мають самостійний баланс, рахунки відкриваються для розрахунків за продукцію, виконані роботи, надані послуги, виплати заробітної плати, спла­ти податків, зборів (обов'язкових платежів), а також інших розрахунків, пов'язаних з фінан­совим забезпеченням їх діяльності.
3. Суб'єкт підприємництва має право відкривати рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм ви­бором і за згодою цих банків у порядку, встановленому НБУ.
Відносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних (вклад­них) рахунків у національній та іноземній валюті, а також поточних бюджетних рахунків у національній валюті України, регулюються Інструкцією про порядок відкриття, використан­ня і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, затвердженою постановою Г.равління НБУ від 12 листопада 2003 р. № 492 (далі — Інструкція № 492).
4. Зазначеною Інструкцією встановлено порядок відкриття рахунків для зберігання гро-гдових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій юридичними особами та грома-дянами-підприємцями.
5. Суб'єктам господарювання, яким виділяються кошти для цільового використання з державного бюджету України або місцевих бюджетів, відкриваються поточні бюджетні ра­хунки (див. коментар до ч. 6 коментованої статті).
6. Порядок відкриття рахунків в установах банків, форми розрахунків та порядок їх здійс­нення визначаються Законом про банки, іншими законами, а також нормативно-правовими актами НБУ.
Відповідно до Інструкції № 492 для відкриття поточних рахунків та поточних бюджет­них рахунків юридична особа подає банку такі документи:
а) заяву про відкриття поточного рахунка, яку підписує керівник або інша уповноважена на це особа;
б) копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття поточних ра­хунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимага­ється;
в) копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновниць­кого договору / установчого акта / положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються роз­порядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юри­дичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;
г) копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підпри­ємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
д) копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної додаткової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
е) картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахунко­вих документів.
Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства Укра­їни є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів ма­ють подати такі документи:
копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді со­ціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунка в рядку «Додаткова інформація».
Для відкриття поточного рахунка відокремленого підрозділу, який не має рахунків у да­ному банку, треба подати такі документи:
заяву про відкриття поточного рахунка, підписану керівником відокремленого підрозділу або іншою уповноваженою на це особою;
клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються у процесі приватизації) до банку, в якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунка із зазначенням номера поточного рахунка юридичної особи та назви банку, в якому він відкритий, а також інформа­ції про те, чи є відокремлений підрозділ платником страхових внесків. У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків кільком відокремленим підрозділам однієї юридичної особи подаються одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і пере­ліком відокремлених підрозділів, яким відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;
копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, ін­шому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття поточних ра­хунків відокремленим підрозділам юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;
копію належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ;
копію довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав відповідну довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав до­кумент, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
копію документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі дер­жавної податкової служби за місцезнаходженням цього підрозділу, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або підписом ке­рівника юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ. До картки вклю­чаються зразки підписів уповноважених осіб підрозділу, яким згідно із законодавством Ук­раїни і відповідними документами юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.
Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазна­ченого переліку документів має подати копії документів, що підтверджують реєстрацію від­окремленого підрозділу у відповідному органі Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Ці копії мають бути засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунка в рядку «Додаткова інформація».
Фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.
Для відкриття рахунка такий суб'єкт подає в установу банку:
заяву про відкриття поточного рахунка, підписану фізичною особою — підприємцем;
копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця органом вико­навчої влади, іншим органом, уповноваженим здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, що його видав;
копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи — підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи — підприємця у відповідно­му органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
картку із зразками підписів, які засвідчуються підписом уповноваженого працівника бан­ку або нотаріально.
Якщо фізична особа — підприємець використовує найману працю, то при відкритті поточного рахунка вона додатково має подати копію документа, що підтверджує її реєстрацію у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробницті та професійних захворювань України, засвідчену органом, що його видав, або нотарі­ально чи підписом уповноваженого працівника банку. В іншому разі фізична особа — під­приємець обов'язково має зазначити, що вона не використовує найману працю, у заяві про відкриття поточного рахунка в рядку «Додаткова інформація».
Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інших видів сумісної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в установах банків відкривається лише один поточний рахунок. Для цього необхідно подати:
заяву про відкриття поточного рахунка, підписану уповноваженою учасниками договору особою;
копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально;
рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого під­пису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;
картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально. У картці наводять­ся зразки підписів осіб, які мають право розпоряджатися цим рахунком, і зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників договору про спільну діяльність надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим раху­нком;
копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
При відкритті поточного рахунка для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання — юридичної особи (крім банків) подаються:
заява про відкриття поточного рахунка, підписана уповноваженою засновниками (учас­тками) особою;
один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально; рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право розпорядчо­го підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа);
картка із зразками підписів і відбитка печатки, в якій наводиться зразок підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.
У разі відкриття поточного рахунка для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна осо­ба, подаються:
заява про відкриття поточного рахунка. Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарського товари­ства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку «Додаткова інфор­мація» заяви про відкриття поточного рахунка;
один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально;
картка із зразками підписів і відбитка печатки. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку;
довіреність або копія довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпоряджен­ня рахунком, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не потребується.
Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками (учасниками) для формування статут­ного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання — юридичної особи до його державної реєстрації як юридичної особи. Рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених пунктом 3.2 Інструкції № 492, та отримання банком повідомлення про взяття рахунка на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання — юри­дичної особи. У разі відмови в державній реєстрації суб'єкта господарювання — юридичної осо­би або в інших випадках, передбачених законодавством України, на підставі листа із зазначен­ням причини закриття рахунка, підписаного уповноваженою засновниками (учасниками) осо­бою, кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається. Якщо засновником (учасником) господарського товариства є одна особа, то лист із зазначенням причини закриття рахунка підписується цією особою або уповноваженою нею особою.
У разі відкриття рахунка для формування статутного капіталу новостворюваного банку подаються такі документи:
заява про відкриття поточного рахунка, підписана особою, уповноваженою укладати до­говори та діяти від імені засновників (учасників) банку;
один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально, У разі відкриття рахунка для формування статутного капіталу новостворюваного коопера­тивного банку подається витяг з протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників (учасни­ків) банку, засвідчений нотаріально;
картка із зразками підписів і відбитка печатки. У картці наводиться зразок підпису особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку. Картка прий­мається без відбитка печатки і засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.
Цей рахунок використовується для акумулювання (у випадках, передбачених законодав­ством України) коштів засновників (учасників) новостворюваного банку з метою формуван­ня статутного капіталу банку до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий > НБУ або його територіальному управлінні за місцем створення банку. Після перерахування коштів на накопичувальний рахунок останній закривається на підставі заяви про його за­криття, підписаної особою, уповноваженою укладати договори та діяти від імені засновни­ків (учасників) банку.
Карткові рахунки відкриваються клієнтам на умовах договору про відкриття картрахунка і здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.
Якщо в установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то картковий рахунок йому відкривається на підставі заяви про відкриття карткового рахунка та отримання платіжної картки і договору.
Умови відкриття рахунка та особливості його функціонування передбачаються в догово­рі, що укладається між банком і його клієнтом — власником рахунка.
Згідно із ст. 1067 ЦК договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові абовизначеній ним особі рахунка в банку на умовах, узгоджених сторонами.
Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам.
Банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.
Відповідно до ст. 1066 ЦК за договором банківського рахунка банк зобов'язується прий­няти і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.
Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його правобезперешкодно розпоряджатися цими коштами.
Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його праварозпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.