Вход

Банківські операції

Стаття 339. Банківські операції
1.Фінансове посередництво здійснюється банками у формі банківських операцій. Основними видами банківських операцій є депозитні, розрахункові, кредитні, факто­рингові та лізингові операції.
2.Перелік банківських операцій визначається законом про банки і банківську діяль­ність.
3.Банківські операції провадяться в порядку, встановленому Національним банком України.
1. Банк як суб'єкт господарювання здійснює фінансову діяльність (фінансове посередництво) у формі банківських операцій. Частина 1коментованої статті визначає лише основні ви­ші банківських операцій; а) депозитні, б) розрахункові, в) кредитні, г) факторингові, д) лі­зингові. Крім них, банки здійснюють й інші види банківських операцій відповідно до закону та статуту конкретного банку.
2. Перелік банківських операцій визначено ст. 47 Закону про банки, відповідно до якої на підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції:
1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахуван­ня коштів на них;
3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
Зазначені операції належать до виключно банківських операцій, здійснювати які у сукупно­сті дозволяється тільки юридичним особам, які мають банківську ліцензію. Інші юридичні особи мають право здійснювати операції щодо відкриття та ведення поточних рахунків клієн­та і банків-кореспондентів, а також щодо розміщення залучених коштів на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій.
Банк, крім перелічених вище операцій, має право здійснювати такі операції та угоди: 1) операції з валютними цінностями;
2) емісію власних цінних паперів;
3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррай­тинг). Андеррайтинг — це купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх пере­продажем інвесторам; укладення договору про гарантування повного або часткового прода­жу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все мож­ливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані;
5) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбача­ють їх виконання у грошовій формі;
6) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені то­вари чи надані послуги із взяттям на себе ризику виконання таких вимог та прийому плате­жів (факторинг);
7) лізинг;
8) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
9) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіж­них інструментів;
10) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
11) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій. За умови отримання письмового дозволу НБУ банки також мають право здійснювати:
1) інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
2) випуск, обіг, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
3) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
4) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
— з інструментами грошового ринку;
— з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
— з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
5) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фі­зичними особами;
6) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством України.
НБУ має право встановити спеціальні вимоги, включаючи вимоги щодо підвищення рівня ре­гулятивного капіталу банку чи інших економічних нормативів, стосовно певного виду діяльно­сті, передбаченого ст. 47 Закону про банки.
Певні обмеження щодо діяльності банків встановлені ст. 48 даного Закону.