Аудиторська палата України

Стаття 365. Аудиторська палата України 1. Аудиторська палата України — самоврядний орган, що здійснює сертифікацію суб'єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде облік аудиторських організацій та аудиторів. 2. Правовий статус та порядок діяльності Аудиторської палати України визначають­ся законом про аудиторську діяльність та іншими прийнятими відповідно до нього нор­мативно-правовими актами. Аудиторська діяльність в Україні регулюється професійною організацією — АПУ, яка є незалежним органом, створеним для забезпечення регулювання і вдосконалення аудиторської діяльності в Україні як системи незалежного фінансового контролю. АПУ є юридичною особою, функціонує на засадах самоврядування і здійснює свою діяльність на підставі Закону «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів, Статуту АПУ, який прий­мається двома третинами голосів від загальної кількості її членів. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб. Від державних органів делегують по одному представнику Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство економіки України, Державна податкова адмі­ністрація України, НБУ, Державний комітет статистики України, ДКЦПФР, Державна ко­місія з регулювання ринків фінансових послуг України, Рахункова палата та Головне контрольно-ревізійне управління України. До складу аудиторської палати України від аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій. Порядок делегування представників до АПУ визначається відповідно з'їздом аудиторів України, колегією державних органів або іншим вищим керівним органом. Для здійснення методологічного і нормативно-правового забезпечення аудиту в Україні, регулювання та контролю аудиторської діяльності АПУ: здійснює сертифікацію осіб, які ма­ють намір займатися аудиторською діяльністю; затверджує стандарти аудиту; затверджує програми підготовки аудиторів і, за погодженням з НБУ, — програми підготовки аудиторів, які здійснюють аудит банків; веде Реєстр; здійснює контроль за дотриманням аудиторськи­ми фірмами та аудиторами вимог Закону «Про аудиторську діяльність», стандартів; аудиту, норм професійної етики аудиторів; здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організацію контролю за якістю ауди­торських послуг; регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) у процесі здійснення аудиторської діяльності та, у разі необхідності, застосовує до них стяг­нення; здійснює інші повноваження, передбачені Законом «Про аудиторську діяльність» і Статутом АПУ. Рішення АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів, за винятком випадків, передбачених Законом «Про аудиторську діяльність» і Статутом АПУ. Аудиторська палата України може створювати на території України регіональні відділен­ня, повноваження яких визначаються АПУ. Строк повноважень члена АПУ становить п'ять років. Одна і та сама особа не може бути делегована до АПУ більше двох строків підряд. Члени АПУ, за винятком Голови АПУ, виконують свої обов'язки на громадських засадах. Для виконання своїх функцій АПУ може створювати комісії з числа її членів, до яких мо­жуть залучатися експерти, які не є членами АПУ. Джерелами фінансування діяльності АПУ є плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття аудиторською діяльністю; плата за включення до Реєстру аудитор­ських фірм та аудиторів; добровільні внески, що надходять від професійних організацій аудиторів України; інші джерела, не заборонені законодавством. Ведення поточних справ в АПУ здійснює секретаріат, на який покладено відповідальність за ефективне використання майна та коштів АПУ, а також створення належних умов для виконання функціональних обов'язків її членами.