Аудиторська діяльність

Стаття 362. Аудиторська діяльність
1. Аудиторською діяльністю визнається діяльність громадян та організацій, предме­том якої є здійснення аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надан­ня інших аудиторських послуг.
2.Аудиторська діяльність регулюється цим Кодексом, законом про аудиторську діяльність та іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
1. Аудиторською діяльністю визнається діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надання інших аудиторських послуг, зокрема у формі експертиз, консультацій по веденню і відновленню бухгалтерського обліку та фінансової звітності, оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання. Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фір­ми), визначається Аудиторською палатою України (далі — АПУ) відповідно до стандартів аудиту. Аудиторська діяльність є підприємницькою діяльністю.
При здійсненні аудиторської діяльності, в основному, використовують методи докумен­тальної ревізії і аналізу господарської діяльності.
Такими методами визнаються: огляд (використання візуальної оцінки певних подій); опи­тування (у результаті опитування клієнт дає письмову чи усну інформацію на запит аудито­ра); підтвердження (одержання письмової відповіді від незалежної третьої особи, яка під­тверджує правильність тієї чи іншої інформації, наданої на відповідний запит аудитора. Оскільки підтвердження надходять з не залежних від клієнта джерел, вони є особливо цінни­ми і широко використовуються як підтверджуючі свідчення); фактичний контроль (огляд і підрахунок аудитором матеріальних активів); інвентаризація (метод контролю фактичної наявності та стану підконтрольних об'єктів). Інвентаризація використовується для контро­лю достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності підприємства.
Аудиторська практика передбачає участь аудиторів під час інвентаризації активів у разі коли: активи є значними стосовно ресурсів підприємства у цілому; аудитор не покладається на дані інвентаризації, проведеної адміністрацією для одержання інформації про наявність активів); документальна перевірка (перевірка документів і записів клієнта з метою визна­чення достовірності й законності операцій, зафіксованих у них). Більшість документальної інформації є водночас і внутрішньою, і зовнішньою. Найбільш переконливими є документи, підготовлені і направлені клієнту третіми особами. Достовірнішими, з точки зору зменшен­ня ймовірності підробки, ніж звичайні зовнішні документи, є офіційні документи, які мають підписи посадових осіб, печатки, спеціальні розпізнавальні знаки, тиснення тощо. Це — по­гашені чеки, векселі (заповнені індивідуально), сертифікати цінних паперів, письмові угоди, контракти, документи про право власності, страхові поліси тощо); сканування (за допомогою сканування вивчають нетипові статті і події, відображені в документації клієнта).
Типові напрямки сканування в аудиторській програмі формулюються так: сканування кредитних записів рахунків витрат і підтвердження їх даними первинних документів; аналітичні процедури (використовуються для одержання аудиторських доказів. Термін «аналітичні процедури» у міжнародних аудиторських стандартах застосовується для опису еко­номічного аналізу показників і тенденцій). Вони включають порівняння фінансової інформації: з нефінансовою інформацією; з аналогічною інформацією за попередні періоди; з очі-іуваними результатами; з аналогічною інформацією в галузі; перерахунок (перевірка арифметичної правильності, точності підрахунків і передачі інформації).
2. Аудиторська діяльність не ліцензується. Організаціям, які здійснюють аудиторську діяльність, забороняється безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.
Аудиторська діяльність регулюється ГК, законами про: аудиторську діяльність; контроль­но-ревізійну службу в Україні; господарські товариства; екологічний аудит; державне регу­лювання ринку цінних паперів в Україні; НБУ; бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні; цінні папери і фондову біржу; іншими нормативно-правовими актами і стандартами аудиту, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Стандарти аудиту приймаються на основі стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог Закону «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня І 993 р. та інших нормативно-правових актів і є обов'язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами, а також суб'єктами господарювання. Право затвердження стандартів аудиту надано АПУ.