Вход

Аудитор і аудиторська організація

Стаття 364. Аудитор і аудиторська організація
1. Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.
(Частина перша статті 364 в редакції Закону № 2738-ІУ від 06.07.2005)
2. Аудитор має право об'єднатися з іншими аудиторами у спілку з дотриманням ви­мог законодавства.
3. Аудиторською організацією є господарська організація, створена відповідно до вимог закону.
4. Умови та порядок здійснення аудиторської діяльності, права та обов'язки аудито­рів та аудиторських організацій визначаються законом, іншими нормативно-правови­ми актами.
Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що засвідчує її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа — підприємець (після включення його до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів) або у складі аудиторської фірми з дотриманням вимог Закону «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів.
Сертифікація аудиторів здійснюється АПУ. Порядок сертифікації аудиторів, які здійсню­ють аудит банків, затверджується АПУ за погодженням з НБУ.
Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які отримали вищу економічну або юридичну освіту, документ про набуття якої визнається в Україні, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічни­ка) аудитора. Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою АПУ. Строк чинності сертифіката не може перевищувати п'яти років і продовжується через п'ять років за підсумками контрольного тестування за фахом у порядку, встановленому АПУ. За проведення сертифікації справляється плата в розмірі, встановленому АПУ виходячи з кошторису витрат на її утримання.
Аудитори України мають право об'єднуватися у громадські організації за професійними ознаками, дотримуючись вимог Закону «Про аудиторську діяльність» та інших законів. Про­фесійні організації аудиторів України сприяють підвищенню професійного рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права аудиторів, вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення аудиторської діяльності, виконують інші повноваження, передбачені їх ста­тутами та положеннями.
Аудиторською організацією визнається аудиторська фірма, яка є юридичною особою, що створена відповідно до законодавства і здійснює виключно аудиторську діяльність. Право на здійснення останньої мають аудиторські фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати ЗО відсотків. Керівником аудитор­ської фірми може бути лише аудитор.
Аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замов­ником. Інші аудиторські послуги можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми). У договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг визначаються предмет і термін перевірки, об­сяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін. Стандартами ауди­ту можуть бути передбачені й інші істотні умови договору на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.
Права і обов'язки аудиторів і аудиторських фірм визначені законодавством та норматив­ними актами з питань аудиторської діяльності. Аудитори і аудиторські фірми при здійсненні аудиторської діяльності мають право: самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником; отримувати необхідні документи, які стосуються предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб; отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника; перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб'єкта господарювання про­ведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів; залучати на договірних засадах до участі в перевір­ці фахівців різного профілю.
Аудитори і аудиторські фірми при здійсненні аудиторської діяльності зобов'язані: до­тримуватися вимог Закону «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових ак­тів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень АПУ; належ­їгм чином проводити аудит і надавати інші аудиторські послуги; повідомляти власників або уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності; зберігати у таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошува­ти відомості, що становлять комерційну таємницю, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до договору та закону; обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз; своєчасно подавати до АПУ звіт про свою аудиторську діяльність.
Аудитору забороняється проведення аудиту на тому чи іншому об'єкті господарювання у разі якщо аудитор: має прямі родинні стосунки з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється; має особисті майнові інтереси у суб'єкта господарювання, що перевіряється; є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється; є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється; і працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється; якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступеня відповідальності аудитора; в інших випадках, коли не забезпечуються вимоги щодо незалежності аудитора.
За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор (аудиторська фірма) несе майнову та іншу цивільно-правову відповідальність згідно з договором та законом. АПУ можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року, або анулювання сертифіката, або виключення з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.